SFS 2008:1282 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

081282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 4

§§ arbetsmiljöförordningen

(1977:1166)

1

ska ha följande lydelse.

1 §

2

Utöver de bestämmelser som anges i 1 kap. 2 a § arbetsmiljölagen

(1977:1160) ska 2 kap. 4–6 §§, 7 § första stycket första meningen samt
3 kap. 7 d–7 g §§ samma lag gälla utländska fartyg inom Sveriges sjöterrito-
rium.

4 §

Den som enligt 3 kap. 7 d § eller 7 kap. 6 § första eller andra stycket

arbetsmiljölagen (1977:1160) är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder
ska på det gemensamma arbetsstället sätta upp anslag med uppgift om detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1992:1136.

2

Senaste lydelse 2003:442.

SFS 2008:1282

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008