SFS 2008:1283 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

081283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

1

dels

att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 4�6 §§, 3 kap. 5 §, 4 kap. 3�6, 9, 10 b och

11 §§, 5 kap. 1, 2 och 4�7 §§, 6 kap. 3�5 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 5, 8, 10�12 och
14 §§, 8 kap. 2, 3, 6�9, 12 och 14 §§, 9 kap. 1, 11 och 13 §§, 10 kap. 1�4, 6,
6 a, 9 och 11�13 §§, 11 kap. 1�3 och 5 §§, 12 kap. 1�9 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap.
1, 4, 7 och 8 §§, 15 kap. 2, 4, 5 och 8 §§, 16 kap. 3, 4 och 9 §§, 17 kap. 5 §,
18 kap. 2�4 §§, 19 kap. 2 §, 20 kap. 1�6 och 8�10 §§, rubriken till 5 kap. samt
i bilaga 3 till förordningen ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjningsformer ska bytas
ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 5 kap. 5�7 §§, 7 kap. 1 §, 13 kap. 1 §, 18 kap. 3 §, 20 kap. 10 §

samt i bilaga 3 till förordningen ordet ⬝verket⬝ i olika böjningsformer ska
bytas ut mot ⬝styrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att 2 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 7 och 13 §§, 16 kap. 7 och 8 §§ samt bi-

lagorna 1 och 2 till förordningen ska ha följande lydelse.

1

Senaste lydelse av

2 kap. 5 § 2004:988
2 kap. 6 § 2008:730
4 kap. 4 § 2005:1229
4 kap. 10 b § 2005:1229
5 kap. 2 § 2008:730
5 kap. 6 § 2008:739
6 kap. 3 § 2007:745
6 kap. 4 § 2007:745
6 kap. 5 § 2007:745
7 kap. 5 § 2003:95
8 kap. 2 § 2007:192
8 kap. 3 § 2005:1229
8 kap. 6 § 2007:192
8 kap. 7 § 2007:745
8 kap. 9 § 2007:192
8 kap. 14 § 2007:1112
9 kap. 13 § 2006:1207
10 kap. 3 § 2007:192
10 kap. 4 § 2007:192

SFS 2008:1283

Utkom från trycket
den 16 december 2008

10 kap. 6 a § 2005:1229
10 kap. 12 § 2002:945
10 kap. 13 § 2006:245
11 kap. 1 § 2007:192
11 kap. 2 § 2007:192
11 kap. 5 § 2005:1229
12 kap. 2 § 2008:306
12 kap. 6 § 2003:1028
12 kap. 7 § 2007:745
12 kap. 8 § 2002:945
13 kap. 1 § 2007:192
15 kap. 2 § 2006:1065
18 kap. 4 § 2004:988
19 kap. 2 § 2005:1229
20 kap. 3 § 2003:1028
20 kap. 4 § 2002:945
20 kap. 4 a § 2005:1229
20 kap. 5 § 2007:745
20 kap. 10 § 2005:1229
bilaga 3 2007:47.

background image

2

SFS 2008:1283

2 kap.

2 §

I fråga om körkortsregistrering ska de uppgifter som framgår av

bilaga 2 föras in i vägtrafikregistret.

Det framgår av bilagan vilken myndighet som svarar för att respektive

uppgift förs in i registret. Transportstyrelsen får efter samråd med Vägverket
meddela föreskrifter om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter
som avser förarprov.

3 §

I fråga om yrkestrafikregistrering ska de uppgifter som framgår av bi-

laga 3 föras in i vägtrafikregistret.

Det framgår av bilagan vilken myndighet som svarar för att respektive

uppgift förs in i registret. Transportstyrelsen får efter samråd med Vägverket
meddela föreskrifter om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter
som avser provverksamhet.

4 kap.

7 §

2

Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transport-

styrelsen eller hos en länsstyrelse och innehålla de uppgifter som enligt
2 kap. 2 § förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv
eller av

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän

förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen,
polismyndighet, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen,
eller

2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig

eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada
uppkommer för den enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i

utdraget inte tas med uppgifter om

1. återkallelse,
2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § kör-

kortslagen (1998:488),

4. spärrtid,
5. omhändertagande,
6. varning,
7. ogiltighet,
8. föreläggande,
9. krav på personutredning,
10. prövotid,
11. krav på körkortstillstånd, eller
12. krav på förarprov.
Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och

inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen
eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

2

Senaste lydelse 2005:1229.

background image

3

SFS 2008:1283

13 §

3

Uppgift i vägtrafikregistret i form av fotografisk bild av enskild ska

på begäran lämnas ut till Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Ekobrottsmyn-
digheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Väg-
verket och Kronofogdemyndigheten.

16 kap.

7 §

Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon

samt förlängning av en sådan rätt upplåts av Transportstyrelsen för ett pris
som Vägverket bestämmer.

8 §

Transportstyrelsen tillhandahåller personliga fordonsskyltar och prö-

var frågan om utfärdande av kontrollmärke när styrelsen har fått underrät-
telse från Vägverket att betalning har skett och från sökanden om vilket for-
don skyltarna ska användas för.

Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga

fordonsskyltar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3

Senaste lydelse 2006:791.

background image

4

SFS 2008:1283

Bilaga 1

4

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter

föras in.

3. Allmänna uppgifter

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som
framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återför-

säljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för
vilken Transportstyrelsen enligt 20 kap. 4 § denna förordning föreskrivit el-
ler i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtagande-

rätt

4

Senaste lydelse 2007:745.

background image

5

SFS 2008:1283

Bilaga 2

5

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter
föras in.

5

Senaste lydelse 2008:739.

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter


Fullständigt namn, personnummer
eller samordningsnummer och folk-
bokföringsadress för den som avses
med registreringen, eller, om han el-
ler hon inte är folkbokförd, annan
adress i landet. För den som ansöker
om förarbevis för terrängskoter får
även en adress i ett annat land anges.

Transportstyrelsen, eller i fråga som
länsstyrelse har tagit emot, länssty-
relsen.
Transportstyrelsen får föra in identi-
tetsuppgifter utan samband med an-
nan registrering om det behövs för
att underlätta handläggningen av
körkortsärenden.

2. Körkortsuppgifter

Begäran om förhandsbesked och be-
slut med anledning av begäran

Länsstyrelsen
Uppgift om begäran ska gallras när
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem år
efter det att beslutet meddelades

Ansökan om körkortstillstånd och
beslut med anledning av ansökan

Länsstyrelsen
Uppgift om ansökan ska gallras när
beslut meddelats. Uppgift om beslut
ska gallras fem år efter beslutet. Om
ingripande skett mot meddelat kör-
kortstillstånd ska tillståndet gallras
när ingripandet gallras

Ansökan om godkännande av hand-
ledare och beslut med anledning av
ansökan

Länsstyrelsen
Uppgift om ansökan ska gallras när
beslut meddelats
Har ett godkännande som handle-
dare upphört att gälla enligt 4 kap.
8

§ körkortslagen (1998:488) ska

uppgiften gallras fem år efter det att
beslutet meddelades

background image

6

SFS 2008:1283

Uppgift om att sökanden ska av-
lägga förarprov hos Vägverket

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkortstillstånd gallras

Uppgift om att sökanden ska av-
lägga förarprov hos annan än Väg-
verket

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkortstillstånd gallras

Körkortsbehörighet

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när körkortet
förnyats enligt 3 kap. 14 § körkorts-
lagen (1998:488) och giltighetstiden
för körkortet löpt ut. Uppgifterna ska
inte gallras om någon annan uppgift
än giltighetstid för körkort har änd-
rats

Beslut om traktorkort

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när nytt beslut
om traktorkort meddelats, men inte
om någon uppgift i traktorkortet har
ändrats

Beslut om förarbevis för moped
klass I

Transportstyrelsen

Beslut om förarbevis för terrängsko-
ter

Transportstyrelsen

Dag för godkänt förarprov eller, om
behörighet erhållits utan förarprov,
dag för utfärdande av körkort

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort gallras

Giltighetstid för bevis om körkort

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när körkort en-
ligt 2 kap. 1 § körkortsförordningen
(1998:980) utfärdats

Giltighetstid för körkort

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort gallras

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

background image

7

SFS 2008:1283

Prövotid

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort gallras

Villkor och begränsningar för kör-
kort, körkortstillstånd eller traktor-
kort

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras när körkort,
körkortstillstånd eller traktorkort
gallras

Villkor om automatväxlat fordon

Transportstyrelsen i de fall då vill-
koret inte har medicinsk grund, läns-
styrelsen i andra fall
Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort gallras

Dag då giltighetstid för körkortsbe-
hörighet enligt 3 kap. 12 § körkorts-
lagen (1998:488) går ut

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort gallras

Ansökan med anledning av förläng-
ning av giltighet för körkortsbehö-
righet enligt 3 kap. 12 § körkorts-
lagen (1998:488) och beslut med an-
ledning av sådan ansökan

Länsstyrelsen
Uppgift om beslut ska gallras när
uppgift om körkort gallras

Föreläggande att förnya körkortet
och delgivning av sådant föreläg-
gande

Transportstyrelsen
Uppgifterna ska gallras när körkortet
förnyats

Beslut med anledning av förnyelse

Transportstyrelsen

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap.
13 § första stycket 1 och 4 körkorts-
lagen (1998:488)

Transportstyrelsen

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap.
13 § första stycket 2 och 5 samt 13 §
andra stycket körkortslagen
(1998:488)

Länsstyrelsen

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

background image

8

SFS 2008:1283

Uppgift om innehav av utländskt
körkort, den stat som har utfärdat
körkortet, utfärdandedag och kör-
kortsnummer eller motsvarande

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter re-
gistreringen om inte ingripande
gjorts mot det utländska körkortet,
körkortet bytts ut eller beslut fattats
om handledare

Ansökan om utbyte av ett utländskt
körkort mot ett svenskt och beslut
som rör en sådan ansökan

Länsstyrelsen
Uppgiften om ansökan ska gallras
när ärendet avgjorts
Beslut om att utbyte inte medgetts
ska gallras fem år efter beslutet

Körkortsingripande övervägs

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras när ärendet är
slutligt avgjort

Beslut med anledning av övervä-
gande om körkortsingripande och
delgivning av sådant beslut i visst
fall

Länsstyrelsen
Uppgifterna ska gallras fem år efter
beslutet. Om det vid denna tidpunkt
finns ett beslut som avser körkorts-
tillståndet och som inte är gallrat,
ska en gallring av uppgifterna i stäl-
let ske, när beslutet om körkortstill-
ståndet gallras

Giltighetstid för beslut om interimis-
tiskt körkortsingripande

Länsstyrelsen


Spärrtid

Länsstyrelsen

Uppgift om medgivande enligt
2 kap. 11 § körkortslagen
(1998:488)

Länsstyrelsen
Uppgifterna ska gallras när giltig-
hetstiden för medgivandet har gått ut

Uppgift om omhändertagande enligt
5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488)
och delgivning av sådant beslut

Länsstyrelsen

�verlämnande av behörighetshand-
ling i samband med återkallelse

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras när uppgift om
behörighetshandling gallras

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

background image

9

SFS 2008:1283

�verlämnande av behörighetshand-
ling i övriga fall

Länsstyrelsen eller Transportstyrel-
sen
Uppgiften ska gallras när uppgift om
behörighetshandling gallras

Förlust av behörighetshandling eller
förarbevis

Länsstyrelsen i fall som avser utbyte
av utländskt körkort och Transport-
styrelsen i andra fall
Uppgifterna ska gallras när uppgift
om behörighetshandling gallras

Krav på personutredning, prövotid,
läkarintyg, körkortstillstånd eller
förarprov

Länsstyrelsen

Uppgift om att beslut om körkortsin-
gripande överklagats

Länsstyrelsen


Ansökan om undantag och beslut
med anledning av ansökan

Länsstyrelsen, eller Transportstyrel-
sen i fall som avser medicinska krav

Innehav av intyg om förarutbildning
för transport av farligt gods enligt la-
gen (2006:263) om transport av far-
ligt gods och uppgifter som rör ett
sådant intyg

Transportstyrelsen

Innehav av bevis om yrkeskompe-
tens enligt 10

§ förordningen

(1993:184) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, 7 § förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella väg-
transporter eller
3 kap. 2 § förordningen (2004:865)
om kör- och vilotider samt färdskri-
vare, m.m.

Transportstyrelsen

Innehav av ett certifikat som avses i
4 kap. 3 och 19 §§ eller 6 kap. 15 §
luftfartslagen (1957:297) eller av
elevtillstånd som avses i 4 kap. 5 §
samma lag

Transportstyrelsen

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

background image

10

SFS 2008:1283

�verflyttning av ärende till annan
länsstyrelse

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras när ärendet
slutligen avgjorts

3. Belastningsuppgifter

Anmälan enligt 7 kap. 10 § körkorts-
förordningen (1998:980)

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras tre år efter det
att anmälan fördes in i registret

Anmälan enligt 10 kap. 2 § körkorts-
lagen (1998:488)

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att anmälan fördes in i registret

�&terkallelsegrund

Länsstyrelsen
Uppgiften ska gallras när ingripan-
deuppgiften gallras

4. Förarprovsuppgifter

Uppgift om genomfört kunskaps-
eller körprov som anges i 3 kap. 4 §
körkortslagen (1998:488)

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om bokning av kunskaps-
eller körprov enligt 3 kap. 4 § kör-
kortslagen (1998:488)

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om förarprövare som kun-
skaps- eller körprov avlagts inför

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om genomförd riskutbild-
ning

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att utbildningen genomfördes

Beslut om undantag

Transportstyrelsen
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att undantaget beslutades

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

background image

11

SFS 2008:1283

5. Uppgifter om körkortstillverk-
ning

Uppgift om datum för inkommen
grundhandling

Transportstyrelsen


Foto

Transportstyrelsen

Namnteckning

Transportstyrelsen

Samtliga uppgifter i utfärdat körkort

Transportstyrelsen

Uppgift om leveransdatum och num-
mer för rekommenderat brev

Transportstyrelsen


Referensnummer

Transportstyrelsen

6. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av adminis-
trativa skäl vid handläggningen av
körkortsärenden

Transportstyrelsen eller, efter styrel-
sens bestämmande, i fråga om visst
slag av uppgifter länsstyrelsen

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008