SFS 2008:1284 Förordning om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

081284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1053) om
användning av vattenskoter;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 3 a, 4 och 6 §§ förordningen (1993:1053) om

användning av vattenskoter

1

ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Kustbevakningen får använda vattenskoter i tjänsteutövning även i

andra vattenområden än de som avses i 2 §. I övrigt får Sjöfartsverket efter
samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om, eller ge dispens i
enskilda fall för, användning av vattenskoter vid sjöräddning eller för annat
samhällsnyttigt ändamål i andra vattenområden än de som avses i 2 §.

4 §

3

Innan länsstyrelsen beslutar föreskrifter om användning av vattensko-

ter inom ett vattenområde, ska den samråda med Sjöfartsverket, Kustbevak-
ningen, Transportstyrelsen och berörd kommun.

Länsstyrelsen ska underrätta Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transport-

styrelsen, Naturvårdsverket och polismyndigheten om beslutet.

6 §

4

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket får överklaga

länsstyrelsens beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:607.

2

Senaste lydelse 2004:607.

3

Senaste lydelse 2004:607.

4

Senaste lydelse 1998:1291.

SFS 2008:1284

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;