SFS 2008:1285 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

081285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om sjötrafikförordningen (1986:300)

1

dels

att i 2 kap. 9 och 10 §§, 3 kap. 3 och 4 §§ samt 4 kap. 7 § ordet ⬝Sjö-

fartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 3 kap. 4 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝,

dels

att 1 kap. 4 §, 2 kap. 1�2 a, 5, 6 och 8 §§, 3 kap. 1, 2 och 6 §§ samt

4 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I den mån det inte strider mot tillämplig lag i främmande stat gäller de

internationella sjövägsreglerna samt denna förordning och med stöd av för-
ordningen meddelande föreskrifter även för trafik med svenskt fartyg utan-
för Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket föreskriva om un-

dantag från vad som anges i första stycket.

2 kap.

1 §

3

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de fö-

reskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när fartyg förs i Sveri-
ges sjöterritorium och ekonomiska zon.

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de före-

skrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när svenska fartyg förs
utanför Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Dessa föreskrifter ska
dock inte tillämpas om de strider mot tillämplig lag i främmande stat.

2 §

4

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket och Transportsty-

relsen meddela föreskrifter om fartbegränsning, förbud mot ankring eller be-
gränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning,

1

Senaste lydelse av

1 kap. 2 § 2003:640
2 kap. 9 § 1994:666
2 kap. 10 § 2003:640
3 kap. 4 § 1996:526
4 kap. 7 § 1994:666.

2

Senaste lydelse 2003:640.

3

Senaste lydelse 2006:626.

4

Senaste lydelse 1996:1364.

SFS 2008:1285

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1285

dykning eller liknande sporter i Sveriges sjöterritorium. Länsstyrelsen får ef-
ter samråd med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen även meddela tillfäl-
liga dispenser från sina föreskrifter.

Länsstyrelsen får efter samråd enligt första stycket meddela föreskrifter

om andra begränsningar och förbud som avser rätten att använda ett vatten-
område i Sveriges sjöterritorium för trafik med fartyg, om föreskriften be-
hövs från miljösynpunkt eller av andra säkerhetsskäl än de som anges i 1 §
eller för att skydda fisket eller anläggningar för vattenbruk och föreskriften
inte gäller handelssjöfarten i allmän farled.

Länsstyrelsen får efter samråd enligt första stycket även meddela andra

föreskrifter om användande av Sveriges sjöterritorium om de är av tillfällig
art.

2 a §

5

Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket, Transportstyrel-

sen och Kustbevakningen av sådana sjöfartsskyddsskäl som ska beaktas
inom en hamnanläggning inom Sveriges sjöterritorium meddela föreskrifter
om

1. fartbegränsning,
2. förbud mot ankring, och
3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde.
Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och

Kustbevakningen meddela tillfälliga dispenser från sina föreskrifter.

5 §

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela före-

skrifter om utformningen och användningen av sjövägmärken.

6 §

6

Den myndighet som meddelar en föreskrift enligt 1, 2 eller 2 a § får

besluta att sjövägmärken ska sättas upp och var detta ska ske.

Sjöfartsverket svarar för att ett sjövägmärke som Transportstyrelsen har

föreskrivit eller beslutat om sätts upp och underhålls. Transportstyrelsen kan
dock besluta att en kommun eller en enskild i vars intresse föreskriften är
meddelad ska sätta upp och underhålla märket.

Kommunen svarar för att ett sjövägmärke som en länsstyrelse har före-

skrivit eller beslutat om sätts upp och underhålls. Länsstyrelsen kan dock be-
sluta att en enskild i vars intresse föreskriften är meddelad får sätta upp och
underhålla märket.

8 §

7

Ett beslut som länsstyrelsen har meddelat med stöd av 2 §, 2 a § eller

6 § första stycket får överklagas hos regeringen. Fiskeriverket, Sjöfartsver-
ket, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket får överklaga ett sådant beslut.
Ett beslut som länsstyrelsen har meddelat med stöd av 2 a § får överklagas
även av Kustbevakningen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

5

Senaste lydelse 2004:1017.

6

Senaste lydelse 2006:626.

7

Senaste lydelse 2004:1017.

background image

3

SFS 2008:1285

3 kap.

1 §

Sjöfartsverket håller fyrar, sjömärken och andra sjösäkerhetsanord-

ningar för sjöfarten samt sjöräddningsstationer i den utsträckning som Sjö-
fartsverket bestämmer efter samråd med Transportstyrelsen.

2 §

8

Andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten än som sägs i 1 § får inte

inrättas inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon utan tillstånd.
Sjösäkerhetsanordningar får inte heller ändras, flyttas eller dras in utan till-
stånd.

Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Transportstyrelsen efter

samråd med Sjöfartsverket. Ett tillstånd får förenas med villkor. I fråga om
radiofyrar eller andra säkerhetsanordningar med radiosändare finns bestäm-
melser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i förord-
ningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket föreskriva att till-

stånd för inrättande, ändring, flyttning eller indragning av säkerhetsanord-
ningar inte behövs i ett visst område eller för en viss typ av säkerhetsanord-
ningar.

6 §

Den som med eller utan skuld medverkat i en händelse som lett till att

en fyr, ett sjömärke eller någon annan säkerhetsanordning har skadats eller
rubbats är skyldig att anmäla det inträffade till befattningshavare vid Sjö-
fartsverket eller till någon annan som svarar för anordningen. Sjöfartsverket
ska snarast informera Transportstyrelsen om det inträffade.

4 kap.

4 §

9

Ett utländskt fartyg vars bruttodräktighet överstiger 300 får inte utan

tillstånd av Transportstyrelsen läggas upp här i landet eller på annat sätt tas
ur trafik för längre tid än tre veckor.

Om ett sådant tillstånd meddelas, ska de föreskrifter iakttas som Försvars-

makten har meddelat efter samråd med Transportstyrelsen och Sjöfartsver-
ket beträffande förläggningsort för fartyget och andra förhållanden som rör
förläggningen. Detta ska även gälla om ett svenskt fartyg vars bruttodräktig-
het överstiger 300 ska läggas upp eller på annat sätt tas ur trafik för annat
ändamål än klassning, ombyggnad, reparation eller underhåll.

Om ett utländskt fartyg är upplagt eller på annat sätt taget ur trafik för

längre tid än tre veckor, ska fartyget flyttas till en annan förläggningsort
inom Sveriges sjöterritorium om Försvarsmakten efter samråd med Trans-
portstyrelsen och Sjöfartsverket bestämmer så. Detsamma gäller om ett
svenskt fartyg är upplagt eller på annat sätt taget ur trafik för annat ändamål
än klassning, ombyggnad, reparation eller underhåll.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

8

Senaste lydelse 2003:399.

9

Senaste lydelse 1994:666.

background image

4

SFS 2008:1285

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)