SFS 2008:1286 Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

081286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter
inom vägtrafikområdet;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:652) om avgifter

inom vägtrafikområdet

1

dels

att i 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 7, 10–12 och 14 §§, 3 kap. 5 och 6 §§,

4 kap. 4 § och 5 kap. 1 § ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportsty-
relsen”,

dels

att i 4 kap. 3 § ordet ”Tullverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-

sen”,

dels

att i 1 kap. 1 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”,

dels

att 1 kap. 3 och 5 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 och 4 §§, 4 kap. 1 § samt bi-

lagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Transportstyrelsen får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket,

meddela föreskrifter om avgifter för utdrag ur vägtrafikregistret.

5 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som sty-

relsen eller Vägverket tar ut enligt denna förordning ska tas ut med ett lägre
belopp när en beställning eller en betalning görs elektroniskt.

2 kap.

1 §

3

Transportstyrelsen och Vägverket tar ut avgift i de fall och med de be-

lopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning. Myndigheterna tar
även ut andra avgifter enligt detta kapitel.

1

Senaste lydelse av

2 kap. 7 § 2007:1162
2 kap. 12 § 2007:1162
2 kap. 14 § 2007:1162
5 kap. 1 § 2007:1162.

2

Senaste lydelse 2007:1162.

3

Senaste lydelse 2007:1162.

SFS 2008:1286

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1286

3 kap.

2 §

4

Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges

i avsnitt 1.2–1.5 i bilagan till denna förordning.

Vägverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 1.1,

1.2 och 1.5 i bilagan till denna förordning.

Länsstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt

2 i bilagan till denna förordning.

4 §

5

Vägverket tar i den ordning som Transportstyrelsen bestämmer ut av-

gifter för förrättningar eller åtgärder som anges i avsnitt 1.1 i bilagan till
denna förordning.

Transportstyrelsen tar i den ordning som styrelsen bestämmer ut avgifter

för

1. utfärdanden av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegi-

timation, förarbevis och kompetensbevis), och

2.

prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen

(1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har meddelat efter
bemyndigande i den författningen.

4 kap.

1 §

6

Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges

i avsnitt 1.2–1.5 i bilagan till denna förordning.

Vägverket tar ut en avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt

1.1 och 1.5 i bilagan till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2007:1162.

5

Senaste lydelse 2007:1162.

6

Senaste lydelse 2007:1162.

background image

3

SFS 2008:1286

Bilaga till förordningen (2001:652)

7

Avsnitt 1 – Avgiftslista för Transportstyrelsen och Vägverket

1. Provverksamhet inom vägtrafikområdet

2. Prövning av ansökan om godkännanden, tillstånd, dispenser och
undantag inom vägtrafikområdet

5. Övrigt

7

Senaste lydelse 2007:1162.

Avgiftslista

Avgift

kronor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller före-
skrift m.m.:

Prövning av ansökan om undantag från fordonsförordningen
(2002:925) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har
beslutat efter bemyndigande i förordningen

600

Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen
(1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen be-
slutat efter bemyndigande i denna förordning

600

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller andra
föreskrifter än som anges ovan

600

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Avgiftslista

Avgift

kronor

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

500

För sådan förrättning eller åtgärd av Transportstyrelsen eller
Vägverket som inte anges ovan och som inte omfattas av be-
stämmelserna i någon annan författning får myndigheten ta ut
avgift enligt tidtaxa

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller
traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas
särskilt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3

SFS 2008:1271–1305

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008