SFS 2008:1287 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

081287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)

1

dels

att i 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1–3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 a–14 c och

15–17 §§, 3 kap. 1–3, 7–9, 11 och 12 §§, 5 kap. 1 a, 4 och 8–10 §§ samt
6 kap. 1, 9, 10 och 12 §§ ordet ”Järnvägsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Trans-
portstyrelsen”,

dels

att det i förordningen ska införas sex nya bestämmelser, 2 kap. 1 a

och 3 a–3 c §§, 3 kap. 11 a § samt 6 kap. 12 a §, av följande lydelse.

2 kap.

1 a §

Transportstyrelsen ska enligt 15 b § förordningen (1990:717) om un-

dersökning av olyckor årligen rapportera tillbaka till Statens haverikommis-
sion vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommenda-
tioner som riktats till styrelsen under det gångna året.

Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller ett or-

gan i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats till Sverige enligt
artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den
29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av
rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv
2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för ut-
nyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järn-
vägssäkerhetsdirektivet),

2

ska Transportstyrelsen för svenskt vidkommande

handha ärendet, vidta lämpliga åtgärder och rapportera tillbaka till den myn-
dighet eller det organ som har utfärdat säkerhetsrekommendationen.

3 a §

Transportstyrelsen ska samla in information om gemensamma säker-

hetsindikatorer i enlighet med artikel 5 och bilaga I till direktiv 2004/49/EG.

3 b §

Transportstyrelsen ska årligen upprätta och offentliggöra en rapport

om sitt säkerhetsarbete inom järnvägsområdet. Rapporten ska överlämnas
till Europeiska järnvägsbyrån senast den 30 september. Rapporten ska inne-
hålla uppgifter om

1

Förordningen omtryckt 2007:453.

2

EUT L 220, 21.6.2004, s. 16 (Celex 32004L0049).

SFS 2008:1287

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1287

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. utvecklingen av järnvägssäkerheten, med en sammanställning av ge-

mensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till direktiv 2004/49/
EG,

2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller myndighetsföre-

skrifter om järnvägssäkerhet,

3. utvecklingen av antalet meddelade säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järn-

vägslagen (2004:519) och säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen,
samt

4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete.

3 c §

Transportstyrelsen ska till Europeiska gemenskapernas kommission

anmäla beslutade ändringar av gällande myndighetsföreskrifter om säkerhet
inom järnvägsområdet, såvida bestämmelserna inte enbart avser genomför-
ande av EG-direktiv eller tillämpningen av sådana tekniska specifikationer
för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 §.

3 kap.

11 a §

Transportstyrelsen ska följa marknaden för järnvägsutbildningar

och snarast möjligt underrätta ansvarigt departement i Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) om det finns risk för att det kommer att saknas

1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag ska kunna få säker-

hetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), eller

2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos infrastrukturför-

valtare som utför uppgifter med betydelse för säkerheten enligt artikel 13.1 i
direktiv 2004/49/EG.

6 kap.

12 a §

Transportstyrelsen ska vara prövningsmyndighet enligt 13 § lagen

(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)