SFS 2008:1288 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

081288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

1

dels

att 10 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels

att i 2 kap. 3 §, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1, 7 och 10–12 §§, 7 kap. 2, 6

och 10 §§, 8 kap. 1–3 §§ samt 10 kap. 2, 4 och 5 §§ ordet ”Vägverket” i
olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande
form,

dels

att i 8 kap. 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2

Kraven på yrkeskompetens i artikel 5.1 b andra strecksatsen i förord-

ning (EEG) nr 3820/85 ska anses uppfyllda av den som blivit godkänd vid
ett skriftligt prov för förare av fordon avsedda för godstransporter på väg an-
ordnat av

1. Vägverket, eller
2. gymnasieskola, komvux eller fristående skola med motsvarande utbild-

ning där eleven undervisats på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit
föremål för samråd enligt 8 kap. 4 § körkortsförordningen (1998:980).

Transportstyrelsen ska utfärda ett bevis om yrkeskompetens till förare

som uppfyller kraven i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Senaste lydelse av

2 kap. 3 § 2007:216
3 kap. 2 § 2008:731
7 kap. 2 § 2007:216
7 kap. 6 § 2007:216
7 kap. 10 § 2007:216
8 kap. 1 § 2007:216
8 kap. 2 § 2007:216
8 kap. 3 § 2007:216
10 kap. 5 § 2007:216.

2

Senaste lydelse 2008:731.

SFS 2008:1288

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1288

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)