SFS 2008:1290 Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

081290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:231) om
elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:231) om elektro-

niskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

dels

att i 3, 8�10 och 12 §§ samt i rubriken närmast före 9 § ordet ⬝Väg-

verket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 9 § ordet ⬝verket ⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1290

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008