SFS 2008:1291 Förordning om ändring i förordningen (2008:474) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

081291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:474) om ändring i
förordningen (2004:1169) om vägtransportledare;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 8 och 10 §§ förordningen (2004:1169) om väg-

transportledare i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:474) om
ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

8 §

Grundutbildning och fortbildning får bedrivas av Transportstyrelsen

eller av den som har fått tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva sådan ut-
bildning.

Ett sådant tillstånd får ges endast till den som har tillräcklig kompetens

och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sak-
kunnigt och omdömesgillt sätt.

10 §

Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd att bedriva grundutbild-

ning eller fortbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre före-
ligger eller om det annars finns särskilda skäl.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1291

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008