SFS 2008:1292 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

081292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 6 och 6 a §§ förordningen (1996:1357) om

statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande ly-
delse.

6 §

1

Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en

schablon-

ersättning

som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän-

ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade
hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i
den månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen som ges för barn är 3 440 kronor för barn till och

med arton år. För vuxna ges schablonersättning med 4 085 kronor för perso-
ner från och med nitton år till och med sextio år och med 5 195 kronor för
personer som är sextioett år eller äldre.

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

6 a §

2

En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en

scha-

blonersättning

om 2 000 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för tolk

i samband med hälsoundersökningen.

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:1246.

2

Senaste lydelse 2007:1246.

SFS 2008:1292

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008