SFS 2008:1293 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

081293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2002:1118) om stat-

lig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

5 §

1

En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för

utbildning för barn till sådana utlänningar som avses i 1 § första stycket samt
8 § andra och tredje styckena lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
sökande m.fl. samt för barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716). Ersättning
får betalas för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i en kommun
och som får utbildning med stöd av förordningen (2001:976) om utbildning,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. Ersätt-
ning betalas med

� 29 000 kronor per år för en elev i förskoleklass,
� 56 700 kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, spe-

cialskola eller sameskola, och

� 64 300 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasie-

särskola.

För en elev som inte genomgår utbildning under ett helt år betalas ersätt-

ning med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod utgör en tion-
del av det belopp som anges i första stycket.

Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning till en kom-

mun eller ett landsting för extra kostnader för elever med särskilt behov av
stöd och för andra extraordinära kostnader för skolverksamhet.

Vad som sägs i första�tredje styckena ska tillämpas även i det fall en fri-

stående skola har tagit emot en sådan elev som avses i första stycket, om
skolan har rätt till bidrag enligt 2 b kap. 10 b § eller 9 kap. 6, 6 a, 8 a eller
8 c § skollagen (1985:1100). I sådant fall ska det belopp som betalas till
kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till den fristående
skolan.

6 §

2

En kommun har, under de förutsättningar som anges i 5 § första

stycket, rätt till ersättning för kostnader för plats i förskola enligt 2 a kap.
8 a § skollagen (1985:1100). Ersättning betalas med 35 300 kronor per barn

1

Senaste lydelse 2007:1247.

2

Senaste lydelse 2007:1247.

SFS 2008:1293

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1293

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

och år. Bestämmelserna i 5 § andra och tredje styckena är tillämpliga på så-
dan ersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)