SFS 2008:1296 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

081296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 2–4 §§ kommunallagen

(1991:900)

2

ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Vid tillämpningen av 1 § ska antalet röstberättigade beräknas på

grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksam-
het den 1 mars året före valåret.

3 §

Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras,

ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela
landet.

Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

4 §

3

För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare.

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra

en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om fullmäktiges beslut.

Föreskrifter om att utse ersättare finns i vallagen (2005:837).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75.

2

Lagen omtryckt 2004:93.

3

Senaste lydelse 2005:842.

SFS 2008:1296

Utkom från trycket
den 16 december 2008

4

SFS 2008:1271–1305

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008