SFS 2008:1297 Lag om upphävande av lagen (1985:349) om överlämnande av förvaltningsuppgift inom utrikesdepartementets verksamhetsområde

081297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1985:349) om
överlämnande av förvaltningsuppgift inom
utrikesdepartementets verksamhetsområde;

utfärdad den 4 december 2008.

Härigenom föreskrivs att lagen (1985:349) om överlämnande av förvalt-

ningsuppgift inom utrikesdepartementets verksamhetsområde ska upphöra
att gälla vid utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

SFS 2008:1297

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008