SFS 2008:1298 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

081298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att bilagan till sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § ska vad som föreskrivs i tryckfri-
hetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga
delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den
mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamhe-
ten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författ-
ningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har
uppdragits åt organet.

1

Prop. 2008/09:52, bet. 2008/09:UU9, rskr. 2008/09:74.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2008:411.

Organ

Verksamhet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Sveriges Riksidrottsförbund

fördelning av statsbidrag till idrotts-
verksamhet (SFS 1995:361)

Swedfund International AB

prövning av frågor om statligt stöd till
små och medelstora svenska företags
investeringar i Swedfunds samarbets-
länder (SFS 2008:1272)

Synskadades Riksförbund

ärenden om tilldelning eller återta-
gande av dispositionsrätt till ledar-
hund samt ärende om tilldelning och
återtagande av ledarhund (SFS
2005:340)

SFS 2008:1298

Utkom från trycket
den 16 december 2008

5

SFS 2008:1271–1305

background image

2

SFS 2008:1298

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)