SFS 2008:1299 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

081299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:911) om av-

gifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande ly-
delse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Fi-

nansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1299

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1299

Bilaga

1

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande av-
giftsklasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Försäkringsrörelselagen (1982:713)

Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §)

G

Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §)

G

Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som driver
rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga försäkringsbolag (1 kap. 10 §)

G

Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession
(1 a kap. 2 § och 2 kap. 3 §)

O

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat
(1 a kap. 4 §)

J

Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med apportegendom
(2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §)

G

Förlängning av koncession (2 kap. 3 §)

H

Stadfästelse av ändring av bolagsordning i samband med om-
bildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäk-
ringsbolag (12 kap. 15 §)

O

Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär utvidg-
ning av koncession (2 kap. 3 § nionde stycket)

H

Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 3 §
nionde stycket)

F

Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 § första stycket)

G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela
tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 1 § fjärde stycket)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(2 a kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 §
första stycket)

G

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verk-
samhet meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 4 § andra
stycket)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (2 a kap. 6 §)

D

Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §)

H

Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §)

G

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket

G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 b §

G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 c §

G

Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket

D

1

Senaste lydelse 2008:387.

background image

3

SFS 2008:1299

Undantag från begränsningsreglerna i 7 kap. 12 §

G

Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(7 kap. 18 §)

G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 22,
24, 26 och 27 §§)

G

Medgivande att använda statistiska metoder (7 kap. 25 §)

G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 26 och
27 §§)

G

Undantag från gruppbaserad redovisning (7 a kap. 7 och 8 §§)

G

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (8 kap.
4 och 13 §§)

D

Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör
(8 kap. 5 §)

D

Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §)

D

Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för auk-
toriserad revisor (10 kap. 4 §)

D

Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av garantikapi-
talet (12 kap. 4 §)

G

Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall
(12 kap. 13 §)

D

Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §)

G

Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd
(14 kap. 26 §)

J

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §)

J

Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap. 13 och 22 §§)

G

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierela-
terade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)

K

Godkännande och registrering av registreringsdokument,
värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt)
avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

K

Godkännande och registrering av prospekt avseende andra
överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 16, 25 och
26 §§)

J

Godkännande och registrering av registreringsdokument,
värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt)
avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

J

Godkännande och registrering av registreringsdokument avse-
ende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och
26 §§)

J

Godkännande och registrering av registreringsdokument
avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

H

background image

4

SFS 2008:1299

Godkännande och registrering av värdepappersnot och sam-
manfattning avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

H

Godkännande och registrering av värdepappersnot och sam-
manfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än aktie-
relaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§)

G

Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är
likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §)

K

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (2 kap. 34 §)

E

Ansökan om godkännande av prospekt som ska lämnas över till

annan behörig myndighet inom EES (2 kap. 27 §)

E

Lagen (2004:46) om investeringsfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument eller tillstånd att på uppdrag utföra
visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag utföra
visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller
vissa funktioner (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att
driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §)

L

Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av
andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §)

E

Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder (1 kap. 7 §)

D

Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet från filial
i Sverige (1 kap. 8 §)

O

Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget
i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap. 8 § (1 kap. 9 §)

L

Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 §
att marknadsföra och sälja andelar i nya underfonder i Sverige
(1 kap. 9 §)

K

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) G
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filial-
etablering inom EES (2 kap. 14 §)

D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom
EES (2 kap. 15 § första stycket)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket)

D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket)

G

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst
arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att
driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

J

background image

5

SFS 2008:1299

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

E

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring
(7 kap. 1 § första stycket 1)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet
(7 kap. 1 § första stycket 2)

G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd
(7 kap. 1 § första stycket 3)

G

Tillstånd till sammanläggning eller delning av investeringsfond
(8 kap. 1 §)

H

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en investe-
ringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § tredje stycket)

E

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en
investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)

E

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)

E

Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (11 kap. 1 §)

H

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finan-
sieringsrörelse (1 kap. 8 §)

G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)

D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt
tillstånd att driva bank- eller finanseringsrörelse (3 kap. 2 §)

O

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller regle-
mente (3 kap. 4 §)

F

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att
driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige
(4 kap. 4 §)

O

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om
representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (5 kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §)

G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall
(7 kap. 6 §)

F

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)

G

Prövning om en delegat eller anställd har ledande ställning
(8 kap. 5 §)

D

Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §)

D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta
inom EES (10 kap. 1 §)

D

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från
allmän domstol (10 kap. 13 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)

G

background image

6

SFS 2008:1299

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin
firma (10 kap. 36 §)

D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat
(10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)

J

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap.
14 §)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut

(14 kap. 1 §)

H

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling

F

(2 kap. 2 §)
Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling

G

(2 kap. 2 §)
Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling och
sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och
5 kap. 1 § första stycket)

E

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket
15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 §
och 5 kap. 1 § första stycket)

F

Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling (2 kap.
2 §)

D

Tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäk-
ringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 2 § första stycket
och 3 §)

L

Utvidgning av tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att
utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 3 §)

F

Underrättelse från försäkringsförmedlare om att inrätta filial
inom EES (4 kap. 1 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhål-
landen vid filialetablering (4 kap. 1 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskri-
dande verksamhet inom EES (4 kap. 2 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhål-
landen vid gränsöverskridande verksamhet (4 kap. 2 § första
stycket)

D

Tillstånd för försäkringsförmedlare som är fysisk person att ut-
öva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket
15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 §
första stycket)

D

Tillstånd för försäkringsförmedlare som är juridisk person att
utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

(5 kap. 1 § första stycket)

D

background image

7

SFS 2008:1299

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)

O

Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller
investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8)

L

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera
sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på
konto (2 kap. 2 § första stycket 8)

L

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet
(2 kap. 3 § första stycket)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva
valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

G

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappers-
bolag (3 kap. 4 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att
driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)

O

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller
driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering
(5 kap. 1 §)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden
vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket)

D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöver-
skridande verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utan-
för EES (5 kap. 8 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella in-
strument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egen-
dom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa
fall (7 kap. 13 § första stycket)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdrags-
avtal (8 kap. 14 § andra stycket)

D

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för
transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kom-
missionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti
2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för
värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet
på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel
samt definitioner för tillämpning av det direktivet

2

)

I

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 §
första stycket)

O

2

EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

6

SFS 2008:1271–1305

background image

8

SFS 2008:1299

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
för börs (12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

O

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad
marknad (12 kap. 9 §)

L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 §
andra stycket)

L

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

G

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 §
tredje stycket)

G

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap.
13 § första stycket)

G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 §
tredje stycket)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

O

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisationen (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet
från filial i Sverige (19 kap. 12 §)

O

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet
på säkerhet (20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i
vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)

G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet
(20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

G

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappers-
bolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §)

H