SFS 2008:1300 Förordning med instruktion för Transportstyrelsen

081300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Transportstyrelsen;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, till-

ståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.

Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett konkurrenskraftigt,
miljöanpassat och säkert transportsystem.

Transportstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för den civila luft-

farten.

2 §

Transportstyrelsens tillsyn ska, i enlighet med de föreskrifter som gäl-

ler för varje område, utövas

1. över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen,
2. över den civila sjöfarten, särskilt sjösäkerheten, sjöfartsskyddet och

hamnskyddet,

3. över den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten och luftfartsskyddet,

och

4. inom vägtransportsystemet.

3 §

Transportstyrelsen ska särskilt ansvara för frågor om

1. krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg,
2. kompetenskrav och behörigheter,
3. krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och trafikföretag,
4. trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och service,
5. villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och
6. villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster.
Transportstyrelsen ska, ur ett trafikslagsövergripande perspektiv, inom

sitt ansvarsområde ansvara för samordningen av de statliga myndigheternas
trafiksäkerhetsarbete.

4 §

Transportstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde

1. bevaka och aktivt delta i internationellt samarbete, och
2. fullgöra uppgifter enligt EG-rättsakter och andra internationella över-

enskommelser.

SFS 2008:1300

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1300

Transportstyrelsen får överlägga med transportmyndigheter i andra län-

der, handlägga internationella ärenden inom sitt ansvarsområde samt med-
verka vid tillkomsten av överenskommelser och övervaka tillämpningen av
sådana överenskommelser.

�renden av större ekonomisk eller utrikes- eller transportpolitisk bety-

delse ska underställas regeringen.

5 §

Transportstyrelsen ska svara för

1. register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon,
2. luftfartygs- och inskrivningsregistret,
3. fartygs- och sjömansregistret,
4. registrering av avtal om båtbyggnadsförskott, och
5. vägtrafikregistret.

6 §

Transportstyrelsen har myndighetsansvar för flygtrafiktjänst för civil

och militär luftfart.

Transportstyrelsen ska upprätta avtal med Försvarsmakten i fråga om den

praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som be-
rör militär luftfart.

7 §

Transportstyrelsen ska svara för förvaltning och utveckling av ett kris-

beredskapssystem för luftburna sjuktransporter.

Transportstyrelsen ska upprätthålla en beredskap för att, i samråd med

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen, besluta
om och genomföra luftburna sjuktransporter

� nationellt vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuk-

transporter inte är tillräckliga,

� internationellt för att bistå vid hemtagning av personer som drabbats av

katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid andra hu-
manitära insatser.

Vid insatser som rör bistånd ska Transportstyrelsen samråda med Styrel-

sen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA).

8 §

Transportstyrelsen ska utöver sin tillsyn enligt järnvägslagen

(2004:519) övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive mark-
naderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspek-
tiv.

9 §

Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur

den del av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering och som styrel-
sen för enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Uppgifter får
lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på an-
nat sätt.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säl-

jas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet.

10 §

Transportstyrelsen ska verka för att de regelverk och rutiner som

myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag.

background image

3

SFS 2008:1300

11 §

Transportstyrelsen ska

1. årligen redovisa myndighetens åtgärder för att bidra till ett klimateffek-

tivt transportsystem,

2. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN-bidrag

och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag,

3. årligen bistå Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) i dess

uppdrag att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska
målen.

Samverkan

12 §

Transportstyrelsen ska samråda med Konkurrensverket i konkurrens-

frågor och anmäla missförhållanden till verket.

13 §

Transportstyrelsen ska inom luftfartsområdet tillhandahålla underlag

för tillämpningen av 3�5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen
(1987:10).

14 §

Transportstyrelsen ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till

det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet
om vilken rapportering som behövs.

Ledning

15 §

Transportstyrelsen leds av en myndighetschef.

16 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju

ledamöter.

Anställningar

17 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 §

Vid Transportstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 §

Transportstyrelsen ska tillämpa internrevisionsförordningen

(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 §

Transportstyrelsen får ta ut avgifter för verksamhet inom luftfartsom-

rådet, meddela föreskrifter om grunderna för avgifterna och disponera in-
komsterna inom det området. Influtna avgifter får inte användas för luft-
burna transporter enligt 7 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om grunderna för avgifter en-

ligt 9 §.

background image

4

SFS 2008:1300

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

För verksamhet inom sjöfarts- och vägtrafikområdet finns särskilda be-

stämmelser om avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom förordningen

upphävs förordningen (2007:959) med instruktion för Luftfartsstyrelsen och
förordningen (2007:1028) med instruktion för Järnvägsstyrelsen.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)