SFS 2008:1301 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden

081301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte
av upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket

Sverige och Isle of Man undertecknade den 30 oktober 2007 ska tillsam-
mans med den skriftväxling som är fogad till avtalet och som utgör en inte-
grerande del av detta gälla som lag här i landet. Avtalet och skriftväxlingen
är avfattade på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning
framgår av

bilaga

till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året

efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår sak-
nas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft
eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen
tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72.

SFS 2008:1301

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1301

AGREEMENT BETWEEN THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF
MAN FOR THE EXCHANGE OF INFOR-
MATION RELATING TO TAX MATTERS

Whereas

the Government of the Kingdom

of Sweden and the Government of the Isle of
Man (�Sthe Parties⬝) have long been active in
international efforts in the fight against finan-
cial and other crimes, including the targeting
of terrorist financing;

Whereas

it is acknowledged that the Isle of

Man under the terms of its Entrustment from
the United Kingdom has the right to negotiate,
conclude, perform and subject to the terms of
this Agreement terminate a tax information
exchange agreement with the Kingdom of
Sweden;

Whereas

the Isle of Man entered into a po-

litical commitment to the OECD�"s principles
of effective exchange of information;

Whereas

the Parties wish to enhance and

facilitate the terms and conditions governing
the exchange of information relating to taxes;

Now, therefore

, the Parties have agreed to

conclude the following Agreement which con-
tains obligations on the part of the Parties
only:

Article 1

Scope of the agreement

The Parties shall provide assistance through

exchange of information that is foreseeably re-
levant to the administration and enforcement
of the domestic laws of the Parties concerning
taxes covered by this Agreement, including
information that is foreseeably relevant to the

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH ISLE OF MAN OM UT-
BYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTE-
�RENDEN

Då Konungariket Sveriges regering och Isle

of Mans regering (⬝parterna⬝) under lång tid
har deltagit i internationella ansträngningar i
kampen mot ekonomisk och annan brottslig-
het, däri inbegripet finansiering av terrorism,

då det bekräftats att Isle of Man enligt vill-

koren för dess bemyndigande från Förenade
konungariket har rätt att förhandla, ingå, full-
göra och på de villkor som anges i detta avtal
säga upp ett avtal med Konungariket Sverige
om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

då Isle of Man politiskt har förbundit sig till

OECD:s principer för effektivt utbyte av upp-
lysningar,

då parterna önskar förbättra och underlätta

villkoren och förutsättningarna för utbyte av
upplysningar i skatteärenden,

har parterna kommit överens om att ingå

följande avtal, vilket medför skyldigheter en-
dast för parterna:

Artikel 1

Avtalets tillämpningsområde

Parterna ska biträda varandra med hand-

räckning genom utbyte av upplysningar som
kan antas vara relevanta vid administration
och verkställighet av parternas interna lagstift-
ning rörande skatter som omfattas av detta av-
tal, däri inbegripet upplysningar som kan an-

background image

3

SFS 2008:1301

determination, assessment and collection of
such taxes, the recovery and enforcement of
tax claims with respect to persons liable to
such taxes, or to the investigation or prosecu-
tion of tax matters in relation to such persons.
A requested Party is not obliged to provide in-
formation which is neither held by its authori-
ties nor in the possession of nor obtainable by
persons who are within its territorial jurisdic-
tion. The rights and safeguards secured to per-
sons by the laws or administrative practice of
the requested Party remain applicable. The re-
quested Party shall use its best endeavours to
ensure that the effective exchange of informa-
tion is not unduly prevented or delayed.

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to the follo-

wing taxes imposed by the Parties:

(a) in the case of Sweden:
(i) the national income tax (den statliga in-

komstskatten);

(ii) the withholding tax on dividends (ku-

pongskatten);

(iii) the income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands bo-
satta);

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomstskatten för
utomlands bosatta artister m.fl.); and

(v) the municipal income tax (den kommu-

nala inkomstskatten);

(b) in the case of Isle of Man:
taxes on income or profit.
2. This Agreement shall apply also to any

identical taxes imposed after the date of signa-
ture of the Agreement in addition to, or in
place of, the existing taxes. This Agreement
shall also apply to any substantially similar
taxes imposed after the date of signature of the
Agreement in addition to, or in place of, the

tas vara relevanta för handläggning, faststäl-
lande och uppbörd av sådana skatter, indriv-
ning och andra exekutiva åtgärder beträffande
skattefordringar i fråga om personer som är
skattskyldiga till sådana skatter eller för utred-
ning eller åtal i skatteärenden i fråga om så-
dana personer. Den anmodade parten är inte
skyldig att lämna upplysningar som varken
innehas av dess myndigheter eller innehas av
eller är tillgängliga för personer inom dess ju-
risdiktion. De rättigheter och skydd som till-
kommer personer enligt den anmodade par-
tens lagstiftning eller administrativa praxis
förblir tillämpliga. Den anmodade parten ska
anstränga sig för att säkerställa att ett effektivt
utbyte av upplysningar inte otillbörligt hindras
eller fördröjs.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal ska tillämpas på följande

skatter vilka påförs av parterna:

a) i Sverige:
1. den statliga inkomstskatten,

2. kupongskatten,

3. den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta,

4. den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl., och

5. den kommunala inkomstskatten,

b) i Isle of Man:
skatt på inkomst eller vinst.
2.

Avtalet tillämpas även på skatter av

samma slag som efter undertecknandet av av-
talet påförs vid sidan av eller i stället för de för
närvarande utgående skatterna. Om parterna
avtalar härom, tillämpas avtalet även på skat-
ter av i huvudsak likartat slag som efter under-
tecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller

background image

4

SFS 2008:1301

existing taxes if the Parties so agree. Further-
more, the taxes covered may be expanded or
modified by mutual agreement of the Parties
in the form of an exchange of letters. The
competent authority of each Party shall notify
the other of substantial changes in laws which
may affect the obligations of that Party pursu-
ant to this Agreement.

Article 3

Definitions

1. In this Agreement:
(a) �SSweden⬝ means the Kingdom of Swe-

den and, when used in a geographical sense,
includes the national territory, the territorial
sea of Sweden as well as other maritime areas
over which Sweden in accordance with inter-
national law exercises sovereign rights or ju-
risdiction;

(b) �SIsle of Man⬝ means the island of the

Isle of Man;

(c) �Scompany⬝ means any body corporate

or any entity that is treated as a body corporate
for tax purposes;

(d) �Scompetent authority⬝ means, in the

case of the Isle of Man, the Assessor of In-
come Tax or his delegate and in the case of
Sweden, the Minister of Finance, his authori-
sed representative or the authority which is de-
signated as a competent authority for the pur-
poses of this Agreement;

(e) �Scriminal laws⬝ means all criminal laws

designated as such under domestic law, irre-
spective of whether such are contained in the
tax laws, the criminal code or other statutes;

(f) �Scriminal tax matters⬝ means tax matters

involving intentional conduct which is liable
to prosecution under the criminal laws of the
requesting Party;

(g)

�Sinformation gathering measures⬝

means laws and administrative or judicial
procedures enabling the requested Party to

i stället för de för närvarande utgående skat-
terna. Till de skatter som omfattas av avtalet
kan dessutom tillägg eller ändringar göras ge-
nom ömsesidig överenskommelse mellan par-
terna genom utväxlande av brev. Den behöriga
myndigheten i vardera parten ska meddela den
andra väsentliga ändringar som gjorts i dess
lagstiftning och som kan påverka denna parts
skyldigheter enligt detta avtal.

Artikel 3

Definitioner

1. I detta avtal:
a) avser ⬝Sverige⬝ Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

b) avser ⬝Isle of Man⬝ ön Isle of Man,

c) avser �Sbolag⬝ juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

d) avser ⬝behörig myndighet⬝, i Isle of

Man, ⬝the Assessor of Income Tax⬝ eller den-
nes befullmäktigade ombud och i Sverige, fi-
nansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara
behörig myndighet vid tillämpningen av detta
avtal,

e) avser ⬝strafflagstiftning⬝ all strafflagstift-

ning som benämns som sådan i intern lagstift-
ning, oberoende av om den innefattas i skatte-
lagstiftning, strafflagstiftning eller andra för-
fattningar,

f)

avser ⬝skattebrottsärenden⬝ skatteären-

den som omfattar uppsåtligt handlande vilket
enligt strafflagstiftningen i den anmodande
parten kan bli föremål för åtal,

g) avser ⬝medel för att inhämta upplys-

ningar⬝ lagstiftning och administrativa åtgär-
der eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för

background image

5

SFS 2008:1301

obtain and provide the information requested;

(h) �Sinformation⬝ means any fact, state-

ment, document or record in whatever form;

(i) �Slegal privilege⬝ means

(i) communications between a professional

legal advisor and his client or any person rep-
resenting his client made in connection with
the giving of legal advice to the client;

(ii) communications between a professio-

nal legal advisor and his client or any person
representing his client or between such an ad-
visor or his client or any such representative
and any other person made in connection with,
or in contemplation of, legal proceedings and
for the purposes of such proceedings; and

(iii) items enclosed with or referred to in

such communications and made

(a) in connection with the giving of legal

advice; or

(b) in connection with, or in contemplation

of, legal proceedings and for the purposes of
such proceedings, when they are in the posses-
sion of a person who is entitled to possession
of them.

Items held with the intention of furthering a

criminal purpose are not subject to legal privi-
lege;

(j) �Sperson⬝ means a natural person a com-

pany or any other body or group of persons;

(k) �Spublic collective investment scheme⬝

means any scheme or fund, in which the
purchase, sale or redemption of shares or other
interests is not implicitly or explicitly restric-
ted to a limited group of investors;

(l) �Spublicly traded company⬝ means any

company whose principal class of shares is lis-
ted on a recognised stock exchange provided
its listed shares can be readily purchased or
sold by the public. Shares can be purchased or
sold �Sby the public⬝ if the purchase or sale of

den anmodade parten att inhämta och lämna
begärda upplysningar,

h) avser ⬝upplysningar⬝ varje omständig-

het, meddelande, handling eller protokoll oav-
sett form,

i) avser ⬝tystnadsplikt i samband med jur-

disk rådgivning⬝

1) kommunikation, mellan en yrkesmässig

juridisk rådgivare och dennes klient eller per-
son som företräder klienten, vid juridisk råd-
givning,

2) kommunikation, mellan en yrkesmässig

juridisk rådgivare och dennes klient eller per-
son som företräder klienten eller mellan sådan
rådgivare eller dennes klient eller sådan före-
trädare och någon person, i samband med eller
under övervägandet av rättsliga förfaranden
och med anledning av sådana förfaranden, och

3) upplysningar som bifogats till eller om-

nämns i sådan kommunikation

a) i samband med juridisk rådgivning, eller

b) i samband med eller under övervägandet

av rättsliga förfaranden, och med anledning av
sådana förfaranden, när dessa upplysningar
innehas av en person med rätt att inneha dem.

Upplysningar som innehas i syfte att be-

främja brott omfattas inte av ⬝tystnadsplikt i
samband med juridisk rådgivning⬝,

j) avser ⬝person⬝ fysisk person, bolag och

annan sammanslutning,

k) avser �Spublikt system för kollektiva in-

vesteringar⬝ ett system eller en fond i vilken
köp, försäljning eller inlösen av aktier eller
andra rättigheter inte underförstått eller ut-
tryckligen begränsats till en avgränsad krets
av investerare,

l) avser �Sbolag vars aktier är föremål för all-

män omsättning⬝ ett bolag vars viktigaste ak-
tieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under
förutsättning att dess noterade aktier fritt kan
köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan
köpas eller säljas ⬝av allmänheten⬝ om köp el-

background image

6

SFS 2008:1301

shares is not implicitly or explicitly restricted
to a limited group of investors;

(m) �Sprincipal class of shares⬝ means the

class or classes of shares representing a major-
ity of the voting power and value of the com-
pany;

(n) �Srecognised stock exchange⬝ means any

stock exchange agreed upon by the competent
authorities of the Parties;

(o) �Srequested Party⬝ means the Party to

this Agreement which is requested to provide
or has provided information in response to a
request;

(p) �Srequesting Party⬝ means the Party to

this Agreement submitting a request for or ha-
ving received information from the requested
Party;

(q) �Stax⬝ means any tax covered by this

Agreement.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Party, any term not defi-
ned therein shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has at that
time under the law of that Party, any meaning
under the applicable tax laws of that Party pre-
vailing over a meaning given to the term under
other laws of that Party.

Article 4

Exchange of information upon request

1. The competent authority of the requested

Party shall provide upon request by the re-
questing Party information for the purposes
referred to in Article 1. Such information shall
be exchanged without regard to whether the
requested Party needs such information for its
own tax purposes or the conduct being investi-
gated would constitute a crime under the laws
of the requested Party if it had occurred in the
territory of the requested Party. The competent
authority of the requesting Party shall only
make a request for information pursuant to

ler försäljning av aktier inte underförstått eller
uttryckligen begränsats till en avgränsad krets
investerare,

m) avser ⬝viktigaste aktieslag⬝ det eller de

aktieslag som representerar majoriteten av
rösterna i och värdet av bolaget,

n) avser ⬝erkänd aktiebörs⬝ sådan börs som

de behöriga myndigheterna i parterna överens-
kommit,

o) avser ⬝anmodad part⬝ den avtalspart som

har anmodats att lämna eller har lämnat upp-
lysningar på begäran,

p) avser ⬝anmodande part⬝ den avtalspart

som begär eller har mottagit upplysningar från
den anmodade parten,

q) avser ⬝skatt⬝ varje skatt som omfattas av

detta avtal.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss

tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget för-
anleder annat, varje uttryck som inte definie-
rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket
har vid denna tidpunkt enligt den partens lag-
stiftning. Den betydelse som uttrycket har en-
ligt tillämplig skattelagstiftning i denna part
äger företräde framför den betydelse uttrycket
har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 4

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska på begäran av den anmodande
parten lämna upplysningar för de ändamål
som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska
utbytas utan avseende på om den anmodade
parten har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål eller på om det
handlande som är föremål för utredning skulle
ha utgjort ett brott enligt den anmodade par-
tens lagstiftning om det ägt rum inom den an-
modade partens territorium. Den behöriga
myndigheten i den anmodande parten ska en-

background image

7

SFS 2008:1301

this Article when it is unable to obtain the re-
quested information by other means, except
where recourse to such means would give rise
to disproportionate difficulty.

2. If the information in the possession of the

competent authority of the requested Party is
not sufficient to enable it to comply with the
request for information, the requested Party
shall at its own discretion use all relevant in-
formation gathering measures necessary to
provide the requesting Party with the informa-
tion requested, notwithstanding that the re-
quested Party may not need such information
for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the compe-

tent authority of the requesting Party, the com-
petent authority of the requested Party shall
provide information under this Article, to the
extent allowable under its domestic laws, in
the form of depositions of witnesses and
authenticated copies of original records.

4. Each Party shall ensure that it has the

authority, for the purposes referred to in
Article 1, to obtain and provide, through its
competent authority and upon request:

(a) information held by banks, other finan-

cial institutions, and any person, including no-
minees and trustees, acting in an agency or fi-
duciary capacity;

(b) (i) information regarding the beneficial

ownership of companies, partnerships, foun-
dations and other persons, including in the
case of collective investment schemes, infor-
mation on shares, units and other interests;

(ii) in the case of trusts, information on sett-

lors, trustees and beneficiaries.

Further, this Agreement does not create an

obligation for a Party to obtain or provide ow-
nership information with respect to publicly
traded companies or public collective invest-
ment schemes, unless such information can be

dast begära upplysningar enligt denna artikel
när den inte kan inhämta upplysningarna ge-
nom andra åtgärder, utom i de fall då vidta-
gandet av sådana åtgärder skulle medföra
oproportionerligt stora svårigheter.

2. Om de upplysningar som är tillgängliga

för den behöriga myndigheten i den anmodade
parten inte räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den anmodade
parten � utan hinder av att den anmodade par-
ten kanske inte har behov av upplysningarna
för sina egna beskattningsändamål � efter eget
gottfinnande utnyttja alla relevanta medel för
att inhämta upplysningar för att lämna de be-
gärda upplysningarna till den anmodande par-
ten.

3. Om den behöriga myndigheten i den an-

modande parten särskilt begär det, ska den be-
höriga myndigheten i den anmodade parten � i
den utsträckning detta är tillåtet enligt dess in-
terna lagstiftning � lämna upplysningar enligt
denna artikel i form av skriftliga vittnesintyg
och bestyrkta kopior av handlingar.

4. Vardera parten ska säkerställa att den har

befogenhet att genom sin behöriga myndighet
på begäran, för de ändamål som anges i artikel
1, inhämta och lämna:

a) upplysningar som innehas av banker, an-

dra finansiella institutioner, och annan person,
däri inbegripet ombud och trustförvaltare, i
egenskap av representant eller förvaltare,

b) 1) upplysningar om de verkliga ägarför-

hållandena i bolag, handelsbolag, stiftelser
och andra personer, däri inbegripet i fråga om
system för kollektiva investeringar, upplys-
ningar om aktier, andelar och andra rättighe-
ter,

2) i fråga om truster, upplysningar om stif-

tare, förvaltare och förmånstagare.

Detta avtal medför inte skyldighet för en

part att inhämta eller lämna upplysningar om
ägarförhållanden för bolag vars aktier är före-
mål för allmän omsättning eller publikt system
för kollektiva investeringar, såvida inte sådana

background image

8

SFS 2008:1301

obtained without giving rise to disproportio-
nate difficulties.

5. Any request for information shall be for-

mulated with the greatest detail possible in
specifying in writing;

(a) the identity of the person under exami-

nation or investigation;

(b) the period for which the information is

requested;

(c) the nature of the information requested

and the form in which the requesting Party
would prefer to receive it;

(d) the tax purpose for which the informa-

tion is sought;

(e) the reasons for believing that the infor-

mation requested is foreseeably relevant to tax
administration and enforcement of the reques-
ting Party, with respect to the person identi-
fied in subparagraph (a) of this paragraph;

(f) grounds for believing that the informa-

tion requested is held in the requested Party or
is in the possession of or obtainable by a per-
son within the jurisdiction of the requested
Party;

(g) to the extent known, the name and

address of any person believed to be in posses-
sion or control of the information requested;

(h) a statement that the request is in con-

formity with the laws and administrative prac-
tices of the requesting Party, that if the reques-
ted information was within the jurisdiction of
the requesting Party then the competent autho-
rity of the requesting Party would be able to
obtain the information under the laws of the
requesting Party or in the normal course of ad-
ministrative practice and that it is in conform-
ity with this Agreement;

(i) a statement that the requesting Party has

pursued all means available in its own terri-
tory to obtain the information, except those
that would give rise to disproportionate diffi-
culty.

6. The competent authority of the requested

Party shall acknowledge receipt of the request

upplysningar kan inhämtas utan att det medför
oproportionerligt stora svårigheter.

5. Varje begäran om upplysningar ska vara

skriftlig och utformad så utförligt som möjligt
med uppgift om:

a) identitet på den person som är föremål

för utredning eller undersökning,

b) för vilken tidsperiod upplysningar be-

gärs,

c) slag av upplysningar som begärs och den

form i vilken den anmodande parten önskar att
upplysningarna ska lämnas,

d) det beskattningsändamål för vilket upp-

lysningarna efterfrågas,

e) skälen för att anta att de begärda upplys-

ningarna kan antas vara relevanta i den anmo-
dande parten vid skatteadministration och
verkställighet i fråga om den person som iden-
tifieras enligt a) i denna punkt,

f) skälen för att anta att de begärda upplys-

ningarna finns i den anmodade parten eller
innehas av eller är tillgängliga för en person
inom den anmodade partens territorium,

g) såvitt det är känt, namn och adress på

person som antas inneha eller kontrollera de
begärda upplysningarna,

h) uppgift om att begäran är i överensstäm-

melse med lagstiftning och administrativ
praxis i den anmodande parten och att den be-
höriga myndigheten i den anmodande parten �
om de begärda upplysningarna fanns inom
denna parts jurisdiktion � skulle kunna in-
hämta upplysningarna enligt lagstiftning eller
vedertagen administrativ praxis i den anmo-
dande parten samt att begäran är i överens-
stämmelse med detta avtal,

i) uppgift om att den anmodande parten har

vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplys-
ningarna som står till dess förfogande inom
dess eget territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportionerligt stora
svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska till den behöriga myndigheten

background image

9

SFS 2008:1301

to the competent authority of the requesting
Party and shall use its best endeavours to for-
ward the requested information to the reques-
ting Party as soon as possible.

Artikel 5

Tax examinations abroad

1. With reasonable notice, the requesting

Party may request that the requested Party al-
low representatives of the competent authority
of the requesting Party to enter the territory of
the requested Party, to the extent permitted
under its domestic laws, to interview individu-
als and examine records with the written con-
sent of the individuals or other persons con-
cerned. The competent authority of the reques-
ting Party shall notify the competent authority
of the requested Party of the time and place of
the intended meeting with the individuals con-
cerned.

2. At the request of the competent authority

of the requesting Party, the competent autho-
rity of the requested Party may permit repre-
sentatives of the competent authority of the re-
questing Party to attend a tax examination in
the territory of the requested Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is

granted, the competent authority of the reques-
ted Party conducting the examination shall, as
soon as possible, notify the competent autho-
rity of the requesting Party of the time and
place of the examination, the authority or per-
son authorised to carry out the examination
and the procedures and conditions required by
the requested Party for the conduct of the exa-
mination. All decisions regarding the conduct
of the examination shall be made by the re-
quested Party conducting the examination.

i den anmodande parten bekräfta mottagandet
av begäran och ska bemöda sig om att snarast
möjligt lämna de begärda upplysningarna till
den anmodande parten.

Artikel 5

Utomlands utförda skatteutredningar

1. Den anmodande parten får med skäligt

varsel begära att den anmodade parten medger
att företrädare för den behöriga myndigheten i
den anmodande parten närvarar i den anmo-
dade parten � i den utsträckning detta är tillå-
tet enligt dess interna lagstiftning � för att höra
fysiska personer och granska handlingar efter
skriftligt medgivande av de fysiska personer
eller andra som berörs. Den behöriga myndig-
heten i den anmodande parten ska meddela
den behöriga myndigheten i den anmodade
parten tid och plats för det planerade mötet
med personerna i fråga.

2. På begäran av den behöriga myndigheten

i den anmodande parten kan den behöriga
myndigheten i den anmodade parten medge att
företrädare för den behöriga myndigheten i
den anmodande parten är närvarande vid skat-
teutredning på den anmodade partens territo-
rium.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den

behöriga myndigheten i den anmodade parten
som utför utredningen snarast möjligt meddela
den behöriga myndigheten i den anmodande
parten tid och plats för utredningen, den myn-
dighet eller person som bemyndigats att utföra
utredningen samt de förfaranden och villkor
som den anmodade parten fastställt för utfö-
randet av utredningen. Alla beslut beträffande
utförandet av utredningen ska fattas av den an-
modade parten som utför utredningen.

background image

10

SFS 2008:1301

Article 6

Possibility of declining a request

1. The competent authority of the requested

Party may decline to assist:

(a) where the request is not made in con-

formity with this Agreement;

(b) where the requesting Party has not pur-

sued all means available in its own territory to
obtain the information, except where recourse
to such means would give rise to disproportio-
nate difficulty; or

(c) where the disclosure of the information

requested would be contrary to public policy
(ordre public).

2. This Agreement shall not impose upon a

requested Party any obligation to provide
items subject to legal privilege, or any trade,
business, industrial, commercial or professio-
nal secret or trade process, provided that infor-
mation described in Article 4(4) shall not by
reason of that fact alone be treated as such a
secret or trade process.

3. A request for information shall not be re-

fused on the ground that the tax claim giving
rise to the request is disputed.

4. The requested Party shall not be required

to obtain and provide information which, if
the requested information was within the juris-
diction of the requesting Party, the competent
authority of the requesting Party would not be
able to obtain under its laws or in the normal
course of administrative practice.

5. The requested Party may decline a re-

quest for information if the information is re-
quested by the requesting Party to administer
or enforce a provision of the tax law of the re-
questing Party, or any requirement connected
therewith, which discriminates against a natio-
nal or citizen of the requested Party as compa-

Artikel 6

Möjlighet att avslå begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten får avslå en begäran

a) när begäran inte gjorts i överensstäm-

melse med detta avtal,

b) när den anmodande parten inte har vidta-

git alla de åtgärder för att inhämta upplysning-
arna som står till dess förfogande inom dess
eget territorium, utom i de fall då vidtagandet
av sådana åtgärder skulle medföra oproportio-
nerligt stora svårigheter, eller

c) när lämnandet av de begärda upplysning-

arna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

2. Detta avtal ska inte medföra skyldighet

för den anmodade parten att lämna upplys-
ningar som omfattas av ⬝tystnadsplikt i sam-
band med juridisk rådgivning⬝ eller handels-,
affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller
kommersiell hemlighet eller i näringsverk-
samhet nyttjat förfaringssätt, med förbehåll för
att upplysningar inte ska anses som sådan
hemlighet eller sådant förfaringssätt enbart på
grund av att de är sådana som anges i artikel
4.4.

3. En begäran om upplysningar ska inte av-

slås på grund av att den skattefordran som för-
anleder begäran bestridits.

4. Den anmodade parten har inte skyldighet

att inhämta och lämna upplysningar som den
behöriga myndigheten i den anmodande par-
ten � om de begärda upplysningarna fanns
inom denna parts jurisdiktion � inte kan in-
hämta enligt dess lagstiftning eller vedertagen
administrativ praxis.

5. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar, om upplysningarna be-
gärs av den anmodande parten för att adminis-
trera eller verkställa en bestämmelse i den an-
modande partens skattelagstiftning eller där-
med sammanhängande krav som diskrimine-
rar en medborgare i den anmodade parten i

background image

11

SFS 2008:1301

red with a national or citizen of the requesting
Party in the same circumstances.

Article 7

Confidentiality

1. All information provided and received by

the competent authorities of the Parties shall
be kept confidential.

2. Such information shall be disclosed only

to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) concerned with the pur-
poses specified in Article 1, and used by such
persons or authorities only for such purposes,
including the determination of any appeal. For
these purposes, information may be disclosed
in public court proceedings or in judicial deci-
sions.

3. Such information may not be used for

any purpose other than for the purposes stated
in Article 1 without the express written con-
sent of the competent authority of the reques-
ted Party.

4.

Information provided to a requesting

Party under this Agreement may not be disclo-
sed to any other jurisdiction.

Article 8

Costs

Unless the competent authorities of the Par-

ties otherwise agree, ordinary costs incurred in
providing assistance shall be borne by the re-
quested Party, and extraordinary costs incur-
red in providing assistance (including costs of
engaging external advisors in connection with
litigation or otherwise) shall be borne by the
requesting Party. The respective competent
authorities shall consult from time to time
with regard to this Article, and in particular
the competent authority of the requested Party
shall consult with the competent authority of
the requesting Party in advance if the costs of

förhållande till en medborgare i den anmo-
dande parten under samma förhållanden.

Article 7

Sekretess

1. Alla upplysningar som lämnas och mot-

tas av de behöriga myndigheterna i parterna
ska hållas hemliga.

2. Sådana upplysningar får yppas endast för

personer eller myndigheter (däri inbegripet
domstolar och förvaltningsorgan) som har be-
fattning med de ändamål som anges i artikel 1
och får användas av dessa personer eller myn-
digheter endast för sådana ändamål, däri inbe-
gripet handläggning av överklagande. För
dessa ändamål får upplysningarna yppas vid
offentlig rättegång eller i domstolsavgöran-
den.

3. Sådana upplysningar får inte utan ut-

tryckligt skriftligt medgivande av den behö-
riga myndigheten i den anmodade parten an-
vändas för andra ändamål än de som anges i
artikel 1.

4. Upplysningar som lämnats till en anmo-

dande part enligt detta avtal får inte yppas för
annan jurisdiktion.

Artikel 8

Kostnader

Såvida inte annat överenskoms av de behö-

riga myndigheterna i parterna ska den anmo-
dade parten svara för sedvanliga kostnader för
handräckning och den anmodande parten för
kostnader för handräckning som inte kan an-
ses sedvanliga (däri inbegripet kostnader för
att anlita utomstående rådgivare i samband
med process eller för annat ändamål). De be-
höriga myndigheterna ska från tid till annan
överlägga i fråga om denna artikel och särskilt
den behöriga myndigheten i den anmodade
parten ska i förväg överlägga med den behö-
riga myndigheten i den anmodande parten om

7

SFS 2008:1271�1305

background image

12

SFS 2008:1301

providing information with respect to a speci-
fic request are expected to be significant.

Article 9

Language

Requests for assistance and responses

thereto shall be drawn up in English.

Article 10

Mutual agreement procedure

Where difficulties or doubts arise between

the Parties regarding the implementation or in-
terpretation of this Agreement, the respective
competent authorities shall use their best ef-
forts to resolve the matter by mutual agree-
ment.

Article 11

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the

thirtieth day after the later of the dates on
which each of the Parties has notified the other
in writing that the procedures required by its
law have been complied with. The Agreement
shall have effect:

(a) for criminal tax matters on that date; and

(b) for all other matters covered in Article 1

on that date, but only in respect of any tax year
beginning on or after the first day of January
of the year next following that in which this
Agreement enters into force or, where there is
no tax year, all charges to tax arising on or af-
ter that date.

kostnaderna för att lämna upplysningar med
anledning av en viss begäran förväntas bli
höga.

Artikel 9

Språk

Begäran om handräckning och svar på så-

dan begäran ska upprättas på engelska.

Artikel 10

�msesidig överenskommelse

När svårigheter eller tvivelsmål uppkom-

mer mellan parterna i fråga om tillämpning el-
ler tolkning av detta avtal ska de behöriga
myndigheterna anstränga sig för att avgöra sa-
ken genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den trettionde da-

gen efter den dag då den sista av de skriftliga
underrättelser � som respektive regering ska
lämna när de åtgärder vidtagits som krävs en-
ligt respektive parts lagstiftning � har lämnats.
Avtalet ska tillämpas:

a)

i skattebrottsärenden: från och med

denna dag,

b) i alla andra ärenden som omfattas av arti-

kel 1: från och med denna dag, dock endast för
beskattningsår som börjar den 1 januari det år
som följer närmast efter det år då avtalet träder
i kraft eller senare, eller om beskattningsår
saknas, på skatt som tas ut samma dag eller se-
nare.

background image

13

SFS 2008:1301

Article 12

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Party. Either Party may
terminate the Agreement by giving written no-
tice of termination at least six months before
the end of any calendar year. In such event,
the Agreement shall cease to have effect on
taxes chargeable for any tax year beginning on
or after the first day of January of the year
next following the end of the six months pe-
riod. All requests received up to the effective
date of termination will be dealt with in accor-
dance with the terms of this Agreement.

2. If the Agreement is terminated the Parties

shall remain bound by the provisions of Ar-
ticle 7 with respect to any information obtai-
ned under this Agreement.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Agreement.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October

2007, in duplicate in the English language.

For the Government of the Kingdom of Swe-
den

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

Artikel 12

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en part. Vardera parten kan skriftligen
säga upp avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av något ka-
lenderår. I händelse av sådan uppsägning upp-
hör avtalet att gälla i fråga om skatt som på-
förs för beskattningsår som börjar den 1 janu-
ari det år som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare. Begäran
som mottagits före den dag avtalet upphör att
gälla ska behandlas enligt villkoren i detta av-
tal.

2. Om avtalet sägs upp ska parterna vara

fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 7 i
fråga om upplysningar som mottagits enligt
detta avtal.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i

två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell

background image

14

SFS 2008:1301

I have the honour to refer to the Agreement

between the Isle of Man and the Kingdom of
Sweden for the Exchange of Information rela-
ting to Tax Matters (hereinafter referred to as
⬝the Agreement⬝) which was signed on 30 Oc-
tober, 2007, and to confirm, on behalf of the
Government of Sweden, the following under-
standing reached between our two Govern-
ments.

When applying the Agreement the taxes re-

ferred to in paragraph 1 (a) of Article 2 shall
include the yield tax on pension funds (avkast-
ningsskatten på pensionsmedel).

This exchange of letters shall form an inte-

gral part of the Agreement and shall enter into
force in accordance with Article 11 at the
same time the Agreement enters into force.

If this is in accordance with your understan-

ding, I would appreciate an acknowledgment
from you to that effect.

Accept, Excellency, the renewed assurances
of my highest consideration.

Dated at Stockholm, 25 September, 2008

Anders Borg

6th October 2008

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt
of your letter of 25 September 2008 which
reads as follows:

(�versättning)

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Jag har äran att hänvisa till det den 30 okto-

ber 2007 undertecknade avtalet mellan Isle of
Man och Konungariket Sverige om utbyte av
upplysningar i skatteärenden (i det följande
benämnt: avtalet), samt att på uppdrag av Sve-
riges regering bekräfta följande överenskom-
melse som träffats mellan våra båda reger-
ingar.

Vid tillämpning av avtalet ska de skatter

som anges i artikel 2 punkt 1 a) inbegripa av-
kastningsskatten på pensionsmedel.

Denna skriftväxling ska utgöra en integre-

rande del av avtalet och ska träda i kraft i
överensstämmelse med artikel 11 vid samma
tidpunkt som avtalet träder i kraft.

Om detta är i överensstämmelse med Er

uppfattning, skulle jag uppskatta en bekräf-
telse på detta från Er.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäk-
ran om min utmärkta högaktning.

Undertecknat i Stockholm den 25 september
2008

Anders Borg

6 oktober 2008

Ers Excellens,

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert
brev daterat den 25 september 2008 som lyder
enligt följande:

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Skriftväxling den 25 september 2008 respektive den 6 oktober 2008

(�versättning)

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

15

SFS 2008:1301

⬝I have the honour � � � assurances of my

highest consideration.⬝

I have the honour to confirm, on behalf of

the Government of the Isle of Man, that the
treatment of the yield tax on pension funds as
specified by you, is in accordance with our un-
derstanding.

Accept, Excellency, the renewed assurances
of my highest consideration.⬝

Allan Bell

Minister for the Treasury

⬝Jag har äran � � � försäkran om min ut-

märkta högaktning.⬝

Jag har äran att bekräfta, på Isle of Mans re-

gerings vägnar, att den av Er föreslagna be-
handlingen av avkastningsskatten på pen-
sionsmedel, är i överensstämmelse med vår
uppfattning.

Mottag, Ers Excellens, denna förnyade försäk-
ran om min utmärkta högaktning.

Allan Bell

Minister for the Treasury

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008