SFS 2008:1304 Lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

081304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Isle of Man för
undvikande av dubbelbeskattning av företag som
använder skepp eller luftfartyg i internationell
trafik;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal mellan Kounungariket Sverige och Isle of Man för undvi-

kande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i
internationell trafik som undertecknades den 30 oktober 2007 ska gälla som
lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en
svensk översättning framgår av

bilaga

till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-
ligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft
eller senare.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72.

SFS 2008:1304

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

2

SFS 2008:1304

AGREEMENT BETWEEN THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF
MAN FOR THE AVOIDANCE OF DOU-
BLE TAXATION ON ENTERPRISES
OPERATING SHIPS OR AIRCRAFT IN
INTERNATIONAL TRAFFIC

The Government of the Kingdom of

Sweden and the Government of the Isle of
Man, desiring to conclude an agreement for
the avoidance of double taxation on enter-
prises operating ships or aircraft in interna-
tional traffic, have agreed as follows:

Article 1

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term �Sa Party⬝ means the Isle of Man

or Sweden, as the context requires; the term
�SParties⬝ means the Isle of Man and Sweden;

(b) the term �SSweden⬝ means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

(c) the term �SIsle of Man⬝ means the island

of the Isle of Man;

(d) the term �Sperson⬝ includes an individ-

ual, a company and any other body of persons;

(e) the term �Scompany⬝ means any body

corporate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

(f) the term �Sresident of a Party⬝ means any

person, who under the law of that Party is lia-
ble to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management, place of in-
corporation or any other criterion of a similar
nature;

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH ISLE OF MAN F�R UND-
VIKANDE AV DUBBELBESKATTNING
AV F�RETAG SOM ANV�NDER SKEPP
ELLER LUFTFARTYG I INTERNATIO-
NELL TRAFIK

Sveriges regering och Isle of Mans reger-

ing, som önskar ingå ett avtal för undvikande
av dubbelbeskattning av företag som använder
skepp eller luftfartyg i internationell trafik, har
kommit överens om följande:

Artikel 1

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝en part⬝ avser Isle of Man eller Sverige,

beroende på sammanhanget; ⬝parter⬝ avser
Isle of Man och Sverige,

b) ⬝Sverige⬝ avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion,

c) ⬝Isle of Man⬝ avser ön Isle of Man,

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) ⬝bolag⬝ avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

f) ⬝person med hemvist i en part⬝ avser per-

son som enligt lagstiftningen i denna part är
skattskyldig där på grund av domicil, bosätt-
ning, plats för företagsledning, bolagsbildning
eller annan liknande omständighet,

background image

3

SFS 2008:1304

(g) the term �Senterprise of a Party⬝ means

an enterprise carried on by a resident of a
Party;

(h) the term �Sinternational traffic⬝ means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Party, except when the ship
or aircraft is operated solely between places in
the other Party;

(i) the term �Sincome derived from the oper-

ation of ships or aircraft in international traf-
fic⬝ means revenues, gross receipts and profits
derived from:

(i) such operation of ships or aircraft for the

transport of passengers or cargo;

(ii) the rental on a charter basis of ships or

aircraft where the rental is ancillary to the op-
eration of ships or aircraft in international traf-
fic;

(iii) the sale of tickets or similar documents

and the provision of services connected with
such operation, either for the enterprise itself
or for any other enterprise, where such sale of
tickets or similar documents or provision of
services is directly connected with or ancillary
to the operation of ships or aircraft in interna-
tional traffic;

(iv) the use, maintenance or rental of con-

tainers (including trailers and related equip-
ment for the transport of containers) used for
the transport of goods or merchandise, where
the use, maintenance or rental is directly con-
nected with or ancillary to the operation of
ships or aircraft in international traffic;

(v) interest on funds deposited directly in

connection with the operation of ships or air-
craft in international traffic;

(j) the term �Scompetent authority⬝ means:
(i) in the case of the Isle of Man, the Asses-

sor of Income Tax or his delegate;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorised representative or the

g) ⬝företag i en part⬝ avser företag som be-

drivs av person med hemvist i en part,

h)

⬝internationell trafik⬝ avser transport

med skepp eller luftfartyg som används av fö-
retag i en part utom då skeppet eller luftfarty-
get används uteslutande mellan platser i den
andra parten,

i) ⬝inkomst som förvärvas genom använd-

ning av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik⬝ avser intäkter, bruttoinkomster och
vinst som förvärvas genom:

1) sådan användning av skepp eller luftfar-

tyg för transport av passagerare eller gods,

2) uthyrning på charterbasis av skepp eller

luftfartyg när uthyrningen är av underordnad
betydelse i förhållande till användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

3) försäljning av biljetter eller motsvarande

handlingar samt tillhandahållande av tjänster i
samband med sådan användning, antingen för
företaget eller för andra företag, när sådan för-
säljning av biljetter eller motsvarande hand-
lingar eller sådant tillhandahållande av tjänster
har omedelbart samband med eller är av un-
derordnad betydelse i förhållande till använd-
ningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik,

4) användning, underhåll eller uthyrning av

containrar (däri inbegripet släpvagn och annan
utrustning för transport av containrar) som an-
vänds för transport av gods eller varor, när an-
vändningen, underhållet eller uthyrningen har
direkt samband med eller är av underordnad
betydelse i förhållande till användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

5) ränta på insatta medel som är direkt hän-

förliga till användningen av skepp eller luft-
fartyg i internationell trafik,

j) ⬝behörig myndighet⬝ avser:
1) i Isle of Man: �Sthe Assessor of Income

Tax⬝ eller dennes befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-

background image

4

SFS 2008:1304

authority which is designated as a competent
authority for the purposes of this Agreement.

2. As regards the application of the Agree-

ment at any time by a Party, any term not de-
fined therein shall, unless the context other-
wise requires, have the meaning that it has at
that time under the law of that Party for the
purposes of the taxes to which the Agreement
applies, any meaning under the applicable tax
laws of that Party prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that
Party.

Article 2

Avoidance of double taxation

1. Income derived from the operation of

ships or aircraft in international traffic by an
enterprise of a Party shall be taxable only in
that Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to income derived by an enterprise of a
Party from the participation in a pool, a joint
business or an international operating agency.

Article 3

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Parties result or will re-
sult for him in taxation not in accordance with
the provisions of this Agreement, he may, irre-
spective of the remedies provided by the do-
mestic law of those Parties, present his case to
the competent authority of the Party of which
he is a resident. The case must be presented
within three years from the first notification of
the action resulting in taxation not in accord-
ance with the provisions of the Agreement.

ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal.

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss

tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget för-
anleder annat, varje uttryck som inte definie-
rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket
har vid denna tidpunkt enligt den partens lag-
stiftning i fråga om sådana skatter på vilka av-
talet tillämpas. Den betydelse som uttrycket
har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna
part äger företräde framför den betydelse ut-
trycket har enligt annan lagstiftning i denna
part.

Artikel 2

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst som förvärvas genom använd-

ning av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik av ett företag i en part, beskattas endast i
denna part.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som ett företag i en part förvärvar
genom deltagande i en pool, ett gemensamt
företag eller en internationell driftsorganisa-
tion.

Artikel 3

�msesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en part eller båda

parterna vidtagit åtgärder som för honom
medför eller kommer att medföra beskattning
som strider mot bestämmelserna i detta avtal,
kan han, utan att detta påverkar hans rätt att
använda sig av de rättsmedel som finns i dessa
parters interna rättsordning, lägga fram saken
för den behöriga myndigheten i den part där
han har hemvist. Saken ska läggas fram inom
tre år från den tidpunkt då personen i fråga
fick vetskap om den åtgärd som givit upphov
till beskattning som strider mot bestämmel-
serna i avtalet.

background image

5

SFS 2008:1304

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Party, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Agree-
ment. Any agreement reached shall be imple-
mented notwithstanding any time limits in the
domestic law of the Parties.

3. The competent authorities of the Parties

shall endeavour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts arising as to
the interpretation or application of the Agree-
ment.

4. The competent authorities of the Parties

may communicate with each other directly for
the purpose of reaching an agreement in the
sense of the preceding paragraphs.

Article 4

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the later of the dates on
which each of the Parties has notified the other
in writing that the procedures required by its
law have been complied with. The Agreement
shall have effect on taxes chargeable for any
tax year beginning on or after the first day of
January of the year next following that in
which this Agreement enters into force.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Arti-

cle, this Agreement shall only have effect
when the Agreement signed on 30 October
2007 between the Kingdom of Sweden and the
Isle of Man for the exchange of information
relating to tax matters shall have effect.

Article 5

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Party. Either Party may ter-

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myn-
digheten söka avgöra saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra parten i syfte att undvika be-
skattning som strider mot avtalet. �verens-
kommelse som träffats genomförs utan hinder
av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i parterna

ska genom ömsesidig överenskommelse söka
avgöra svårigheter eller tvivelsmål som upp-
kommer i fråga om tolkningen eller tillämp-
ningen av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i parterna

kan träda i direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i den mening
som avses i föregående punkter.

Artikel 4

Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde

dagen efter den dag då den sista av de skrift-
liga underrättelser � som respektive regering
ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs
enligt respektive parts lagstiftning � har läm-
nats. Avtalet ska tillämpas på skatt som påförs
för beskattningsår som börjar den 1 januari det
år som följer närmast efter det år då avtalet
träder i kraft eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, är

detta avtal endast tillämpligt när avtalet mel-
lan Konungariket Sverige och Isle of Man om
utbyte av upplysningar i skatteärenden under-
tecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

Artikel 5

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en part. Vardera parten kan skriftligen

background image

6

SFS 2008:1304

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

minate the Agreement by giving written notice
of termination at least six months before the
end of any calendar year. In such event, the
Agreement shall cease to have effect on taxes
chargeable for any tax year beginning on or
after the first day of January of the year next
following the end of the six months period.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Arti-

cle, this Agreement will be terminated, with-
out giving notice of termination, on the date of
termination of the Agreement signed on 30
October 2007 between the Kingdom of
Sweden and the Isle of Man for the exchange
of information relating to tax matters.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed this
Agreement.

Done at Oslo, this Thirtieth day of October

2007, in duplicate in the English language.

For the Government of the Kingdom of
Sweden

Ingemar Hansson

For the Government of the Isle of Man

Allan Robert Bell

säga upp avtalet genom underrättelse härom
minst sex månader före utgången av något ka-
lenderår. I händelse av sådan uppsägning upp-
hör avtalet att gälla i fråga om skatt som på-
förs för beskattningsår som börjar den 1 janu-
ari det år som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel,

upphör detta avtal att gälla, utan skriftlig upp-
sägning, den dag avtalet mellan Konungariket
Sverige och Isle of Man om utbyte av upplys-
ningar i skatteärenden undertecknat den 30
oktober 2007 upphör att gälla.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i

två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingemar Hansson

För Isle of Mans regering

Allan Robert Bell