SFS 2008:1306 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

081306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels

att 63 kap. 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 63 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

63 kap.

2 §

Fysiska personer, som är obegränsat skattskyldiga under någon del av

beskattningsåret och har haft förvärvsinkomst, har rätt till grundavdrag be-
räknat enligt 3�5 §§. De som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 §
första stycket 1 eller 2 har rätt till grundavdrag beräknat enligt 3, 3 a och
5 §§, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder,
uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsin-
komster i Sverige.

Dödsbon har inte rätt till avdrag för senare år än det år då dödsfallet inträf-

fade.

Avdraget ska avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

3 a §

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grund-

avdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

1

Prop. 2008/09:38, bet. 2008/09:SkU13, rskr. 2008/09:109.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

Taxerad förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,425 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 2,72 pris-
basbelopp

0,623 prisbasbelopp minskat med
20 procent av den taxerade för-
värvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 2,94 pris-
basbelopp

0,078 prisbasbelopp

överstiger 2,94 men inte 3,11 pris-
basbelopp

0,372 prisbasbelopp minskat med
10 procent av den taxerade förvärvs-
inkomsten

SFS 2008:1306

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1306

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4 §

För dem som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskatt-

ningsåret är grundavdraget en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp för varje ka-
lendermånad eller del av kalendermånad som de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i an-

dra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av
förvärvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 3 och 3 a §§ tilläm-
pas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

överstiger 3,11 men inte 7,88 pris-
basbelopp

0,061 prisbasbelopp

överstiger 7,88 men inte 8,49 pris-
basbelopp

0,849 prisbasbelopp minskat med
10 procent av den taxerade förvärvs-
inkomsten