SFS 2008:1307 Förordning om ändring i förordningen (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)

081307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:12) med
verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen
(1994:1009);

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:12) med verk-

ställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)

dels

att i 14�16 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportsty-

relsen⬝,

dels

att 17 § ska ha följande lydelse.

17 §

Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av 3�13 §§ i denna förordning. Transportstyrelsen får efter sam-
råd med Tullverket och Kustbevakningen meddela de föreskrifter som be-
hövs för verkställigheten av 16 § i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1307

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008