SFS 2008:1308 Förordning om ändring i förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

081308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:163) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande kriminalvård i frihet;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1979:163) med vissa be-

stämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska ha
följande lydelse.

1 §

1

Lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i

frihet ska tillämpas i förhållande till följande stater som har tillträtt den euro-
peiska konventionen den 30 november 1964 rörande övervakning av villkor-
ligt dömda eller villkorligt frigivna personer (övervakningskonventionen):
Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Estland, Frankrike, Italien,
Kroatien, Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Portugal,
Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina och Österrike.

Har en stat som anges i första stycket ställt upp begränsningar för tillämp-

ningen av konventionen ska motsvarande förbehåll tillämpas i förhållande
till den staten.

Lagen om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska med

tillämpning av överenskommelsen den 26 september 1989 mellan Sverige
och Thailand om samarbete rörande verkställighet av straffrättsliga påföljder
gälla även i förhållande till Thailand.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Hedvall
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:515. Ändringen är föranledd av att Estland och Montenegro

har tillträtt konventionen.

SFS 2008:1308

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008