SFS 2008:1309 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

081309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 4 december 2008.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:780) med instruk-

tion för Skatteverket

dels

att 9 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 1 a, 20 a�20 d

och 24 a §§, samt närmast före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 a §

Skatteverket ansvarar för det statliga personadressregistret (SPAR).

Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret framgår
att Skatteverket också är personuppgiftsansvarigt för SPAR.

9 §

1

Inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden

och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av en kanslichef.

SPAR-nämnden

20 a §

I förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om SPAR i vissa fall
ska fattas av en särskild nämnd (SPAR-nämnden).

20 b §

I SPAR-nämnden ska det finnas en ordförande och ytterligare fem

ledamöter. Fyra av ledamöterna ska vara eller ha varit riksdagsledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande.

20 c §

SPAR-nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden

och ytterligare tre övriga ledamöter är närvarande.

20 d §

I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser

om omröstning och avvikande mening.

24 a §

Ledamöterna i SPAR-nämnden utses av regeringen.

Regeringen utser även ordförande i nämnden.

1

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2008:1309

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1309

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen

(2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)