SFS 2008:1310 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

081310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 4 december 2008.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:1234) om det stat-

liga personadressregistret

dels

att 2, 4, 8 a, 9, 10, 12, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-

delse.

2 §

1

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för SPAR. Driften av SPAR

får vara förlagd till servicebyråer.

2 a §

Skatteverkets beslut i frågor som avses i 8 a § och 12 § första stycket

denna förordning ska fattas av en särskild nämnd inom verket. Om det finns
skäl för det, får Skatteverket bestämma att nämnden ska fatta beslut även i
annat enskilt ärende enligt lagen (1998:527) om det statliga personadress-
registret eller denna förordning.

Närmare bestämmelser om nämnden, dess ledamöter och nämndens be-

slutförhet finns i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket.

4 §

2

De uppgifter som avses i 5 § lagen (1998:527) om det statliga perso-

nadressregistret ska lämnas i elektronisk form till verksamheten med SPAR.
Sekretess hindrar inte att uppgifterna lämnas ut.

8 a §

3

Efter beslut av Skatteverket får vissa uppgifter som rör samtliga per-

soner i SPAR lämnas ut i elektronisk form för ändamål som avses i 3 § 1 la-
gen (1998:527) om det statliga personadressregistret (bruttoavisering). Detta
gäller uppgifter för en viss period om ändring av namn, personnummer,
adress, folkbokföringsort och make eller vårdnadshavare samt avregistrering
från folkbokföringen enligt 4 § första stycket 1�4, 7 och 8 samma lag.

Bruttoavisering får endast medges den som i sin verksamhet regelmässigt

behandlar uppgifter om en betydande del av befolkningen och fortlöpande
behöver uppdatera dessa. För sådant utlämnande gäller också att uppgifter
om personer som inte har direkt samband med mottagarens verksamhet ska
gallras i omedelbar anslutning till uppdateringen.

1

Senaste lydelse 2007:729.

2

Senaste lydelse 2003:1000.

3

Senaste lydelse 2001:503.

SFS 2008:1310

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1310

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

9 §

Uppgifter om att en registrerad har begärt att uppgifter om denne inte

får behandlas vid urvalsdragningar för direktreklam enligt 3 § 2 lagen
(1998:527) om det statliga personadressregistret får lämnas ut i elektronisk
form endast om den registrerade har samtyckt till det.

10 §

Vid utlämnande av uppgifter om namn och adress för direktreklam

enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska
Skatteverket se till att den som hämtar uppgifterna ur SPAR informerar de
registrerade om att uppgifterna hämtats ur SPAR och om adress dit de kan
vända sig i frågor rörande SPAR.

12 §

För ändamål som anges i 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga per-

sonadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 §
första stycket 2�4 och 7�11 samma lag, om inte annat sägs i andra eller
tredje stycket. Uppgifter enligt 4 § första stycket 9 och 11 lagen om det stat-
liga personadressregistret ska då ordnas i klasser på det sätt som Skatte-
verket beslutar.

Uppgifter om barn yngre än åtta veckor och uppgifter enligt 4 § första

stycket 9�11 lagen om det statliga personadressregistret om en person under
18 år får inte användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första
stycket.

Uppgifter om avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall

enligt 4 § första stycket 8 lagen om det statliga personadressregistret får an-
vändas som sökbegrepp vid en behandling enligt första stycket tidigast fyra
veckor efter dödsfallet.

14 §

4

Vid misstanke om att en uppgift som är hämtad ur SPAR är oriktig,

ska den som i tjänsten har tagit del av uppgiften genast anmäla det till
Skatteverket.

15 §

Uppgifter enligt 4 § första stycket 1�7 lagen (1998:527) om det stat-

liga personadressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för
ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att en ny, motsva-
rande uppgift registrerades.

Uppgifter enligt 4 § första stycket 9�11 lagen om det statliga persona-

dressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen
med behandlingen, dock senast när en ny, motsvarande uppgift registreras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2003:1000.