SFS 2008:1311 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

081311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)

dels

att i 6 kap. 4 och 14 §§, 18 kap. 1, 2, 7, 9, 12, 13 och 15�18 §§ samt

20 kap. 12 § ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot
⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att 18 kap. 19 § ska ha följande lydelse.

18 kap.

19 §

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket och

polismyndighet ska lämna en tingsrätt som håller sjöförklaring den medver-
kan tingsrätten begär för utredningen. För polismyndigheternas utredningar
gäller bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1311

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008