SFS 2008:1312 Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

081312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:605) om registrering av
båtbyggnadsförskott;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i lagen (1975:605) om registrering

av båtbyggnadsförskott

2

ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transport-

styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av lagen 2001:378.

SFS 2008:1312

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008