SFS 2008:1313 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

081313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 11 b § förordningen (1991:1472) om psykia-

trisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

11 b §

1

Den som enligt 6 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

jämförd med 15 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård är säker-
hetsansvarig ska svara för att en polismyndighet, Socialstyrelsen, och i före-
kommande fall Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse, omedelbart
underrättas om en patient avviker från rättspsykiatrisk vård om det inte är
uppenbart obehövligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:295.

SFS 2008:1313

Utkom från trycket
den

19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008