SFS 2008:1315 Förordning om ändring i förordningen (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning

081315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1134) med
instruktion för Myndigheten för handikappolitisk
samordning;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 3 §§ förordningen (2007:1134) med

instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har till

uppgift att samordna arbetet inom det handikappolitiska området.

Myndigheten har till uppgift att ur ett mångfaldsperspektiv främja ett stra-

tegiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken.

2 §

Myndigheten ska

– ansvara för att övergripande samordna genomförandet av handikappoli-

tiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå övriga myndigheter och
andra aktörer på olika nivåer i samhället att beakta de handikappolitiska må-
len i sin verksamhet,

– genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett

särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra
handikappolitiken,

– följa de statliga myndigheterna i deras arbete enligt förordningen

(2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av
handikappolitiken,

– bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en ef-

fektiv styrning av det handikappolitiska arbetet,

– analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problem inom

området och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån de mål som
ska uppnås,

– bevaka och rapportera om den internationella utvecklingen inom områ-

det och genom sitt samordningsarbete bidra till att Sverige uppfyller sina
åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter,

– följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika samhällsom-

råden och analysera och beskriva vilka konsekvenser insatserna kan få för
personer med funktionsnedsättning.

SFS 2008:1315

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1315

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3 §

Myndigheten ska särskilt

– inkludera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i verksamhetens

alla delar samt särskilt belysa dessa perspektiv i sitt utvärderings- och ana-
lysarbete,

– bidra till kunskapsutveckling genom att initiera forskning, ansvara för

informationsinsatser, verka för att utbildningar genomförs och förmedla er-
farenheter och goda exempel,

– stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktö-

rer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i pro-
cesser och organisationer,

– samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central samordning

av andra tvärsektoriella områden.

Det ingår även i myndighetens uppgifter gentemot andra myndigheter att

upphandla vissa varor och tjänster på tillgänglighetsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)