SFS 2008:1316 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

081316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 1 § och 27 kap. 4 § in-

komstskattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

13 kap.

1 §

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på

grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverk-
samhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs själv-

ständigt ska det särskilt beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i
vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i
vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet.

Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt avverknings-

rätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter,
privatbostadsrätter och andra privatbostäder kan inte ingå i en näringsverk-
samhet.

27 kap.

4 §

Om en fastighet förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt av

någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, blir fas-
tigheten en lagertillgång hos förvärvaren. Detsamma gäller om en fastighet
förvärvas på sådant sätt av maken till den som bedriver byggnadsrörelse
eller handel med fastigheter.

Första stycket gäller också om förvärvaren eller dennes make är företags-

ledare i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och fastigheten
skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastighe-
ter om den hade förvärvats av företaget.

Att första och andra styckena inte gäller fastigheter som blir privat-

bostadsfastigheter framgår av 13 kap. 1 § tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången i

fråga om beskattningsår som börjar efter den 31 december 2008.

1

Prop. 2008/09:62, bet. 2008/09:SkU18, rskr. 2008/09:113.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:1316

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1316

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)