SFS 2008:1317 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

081317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1978:880) om betal-

ningssäkring för skatter, tullar och avgifter ska ha följande lydelse.

3 §

2

Fråga om betalningssäkring prövas av länsrätt. Det allmännas talan i

mål enligt denna lag förs, om inte annat följer av andra stycket, av Skatte-
verket.

I mål om betalningssäkring för tull eller annan skatt som ska tas ut för va-

ror vid import eller tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller transporttill-
lägg som beslutats av Tullverket enligt lagen (1998:506) om punktskatte-
kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiproduk-
ter förs det allmännas talan av Tullverket. Bestämmelserna i 9 kap. 14 och
15 §§ tullagen gäller då också i mål om betalningssäkring.

Vad som i 10, 17 och 18 §§ föreskrivs om Skatteverket gäller i sådana mål

som avses i andra stycket Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110.

2

Senaste lydelse 2007:470.

SFS 2008:1317

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008