SFS 2008:1318 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

081318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§ samt 16 kap. 6 §

skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Lagen gäller vid bestämmande, debitering och betalning av

1. skattetillägg och förseningsavgift i fråga om sådan skatt eller avgift

som avses i 1 §,

2. förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
3. kontrollavgift enligt 15 kap. 9 §,
4. kontrollavgift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av

torg- och marknadshandel m.m.,

5. kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa

branscher,

6. transporttillägg som avses i 4 kap. 9 a § lagen (1998:506) om punkt-

skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi-
produkter, och

7. ränta på skatt eller avgift som avses i 1 och 1 a §§ samt på skattetillägg,

avgift och transporttillägg som avses i 1–6.

4 §

3

Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

1. avgift och avgiftsskyldig,
2. belopp som ska dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för

betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att
göra sådant avdrag, samt

3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift, transporttillägg och ränta

och den som är skyldig att betala skattetillägg, avgift, transporttillägg eller
ränta.

Med skatt likställs
1. belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för

enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna
lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

1

Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110.

2

Senaste lydelse 2006:579.

3

Senaste lydelse 2007:1377.

SFS 2008:1318

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1318

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av

ett senare beskattningsbeslut ska betalas in igen till Skatteverket, och

3. belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen

(1994:200).

Med skattskyldig likställs
1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter

som anges i 1 §,

2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

3. den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F-skattsedel

enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

4. den som Skatteverket enligt 23 kap. 3 § har beslutat ska svara för redo-

visning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som bedrivs
genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,
6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om handelsbolag

och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,

7. den som har rätt till återbetalning enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28–30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
8. den som har rätt till återbetalning, kompensation eller nedsättning en-

ligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 9, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller 13 § lagen
(1994:1776) om skatt på energi eller omfattas av ett slutligt beslut om skatte-
nedsättning enligt 9 kap. 9 b § tredje stycket samma lag,

9. den som i egenskap av företrädare för en juridisk person är betalnings-

skyldig enligt 12 kap. 6 eller 6 a § eller som träffat överenskommelse enligt
12 kap. 7 c §, och

10. den som i egenskap av ombud för en generalrepresentation eller skat-

terepresentant för en utländsk försäkringsgivare är betalningsskyldig för
skatt enligt 23 kap. 3 c eller 3 d §.

16 kap.

6 §

4

Skatt som ska betalas enligt ett grundläggande beslut om slutlig skatt

ska ha betalats senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90
dagar har gått från beslutsdagen.

Skatt som har bestämts genom omprövningsbeslut eller beslut om debite-

ringsåtgärd enligt 11 kap. 20 § ska ha betalats senast den förfallodag som in-
faller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen. Detsamma
gäller beslut om debitering av skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift
och transporttillägg samt Skatteverkets beslut om ansvar enligt 12 kap. Slut-
lig skatt behöver dock inte betalas före den tidpunkt som anges i första
stycket.

Med förfallodag enligt första och andra styckena avses den 17 och 26 ja-

nuari, den 12, 17 och 26 augusti, den 12 och 27 december samt den 12 och
26 i övriga månader.

4

Senaste lydelse 2003:664.

background image

3

SFS 2008:1318

Skatteverket får besluta att betalning ska ske en annan dag än som anges i

första och andra styckena, om det finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008