SFS 2008:1319 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

081319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 4 kap. 1 a § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 a §

3

Från skattskyldighet enligt 1 § 5 undantas

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förut-

sättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordri-

vet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som
används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet,
släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

3. bränsle som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat

bränslet i ett annat EG-land och som själv transporterar bränslet hit, om
bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Första stycket 3 gäller inte
1. motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank,

bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10
liter,

2. flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som
a) är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och
b) förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkesmässig

handel med sådant bränsle.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1

Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110.

2

Jfr rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punkt-

skattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT
L 76, 23.3.1992, s. 1, Celex 31992L0012), senast ändrat genom direktiv 2004/106/EG
(EUT L 359, 4.12.2004, s. 30, Celex 32004L0106).

3

Senaste lydelse 2001:518.

SFS 2008:1319

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1319

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)