SFS 2008:1320 Lag om ändring i lagen (2007:595) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

081320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:595) om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § skattebetalningslagen

(1994:483) i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:595) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Lagen gäller vid bestämmande, debitering och betalning av

1. skattetillägg och förseningsavgift i fråga om sådan skatt eller avgift

som avses i 1 §,

2. förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
3. kontrollavgift enligt 15 kap. 9 §,
4. kontrollavgift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av

torg- och marknadshandel m.m.,

5. kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa

branscher,

6. transporttillägg som avses i 4 kap. 9 a § lagen (1998:506) om punkt-

skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi-
produkter,

7. kontrollavgift enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m., och
8. ränta på skatt eller avgift som avses i 1 och 1 a §§ samt på skattetillägg,

avgift och transporttillägg som avses i 1–7.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110.

SFS 2008:1320

Utkom från trycket
den 19 december 2008

2

SFS 2008:1306–1355

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008