SFS 2008:1327 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

081327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 65 kap. 5, 9 b och 9 c §§ inkomst-

skattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

65 kap.

5 §

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara

förvärvsinkomster

� 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en nedre skiktgräns, och

� 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en övre skiktgräns.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på

367

600 kronor vid 2010 års taxering och en övre skiktgräns på

526 200 kronor vid 2010 års taxering.

Vid de därpå följande taxeringarna uppgår skiktgränserna till skiktgrän-

serna för det föregående taxeringsåret multiplicerade med det jämförelsetal,
uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i
juni andra året före taxeringsåret och prisläget i juni tredje året före taxe-
ringsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen
före utgången av andra året före taxeringsåret och avrundas nedåt till helt
hundratal kronor.

9 b §

För dem som vid beskattningsårets ingång inte fyllt 65 år uppgår

skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 9 a § till
följande belopp.

1

Prop. 2008/09:39, bet. 2008/09:SkU12, rskr. 2008/09:108.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

Arbetsinkomst som beskattas i
Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 prisbasbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna
och grundavdraget, multiplicerad med
skattesatsen för kommunal inkomst-
skatt

SFS 2008:1327

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1327

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

9 c §

För dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år uppgår skattere-

duktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 9 a § till föl-
jande belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

överstiger 0,91 men inte 2,72 pris-
basbelopp

skillnaden mellan å ena sidan sum-
man av 0,91 prisbasbelopp och 25
procent av arbetsinkomsterna mellan
0,91 och 2,72 prisbasbelopp och å an-
dra sidan grundavdraget, multiplice-
rad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

överstiger 2,72 men inte 7,00 pris-
basbelopp

skillnaden mellan å ena sidan sum-
man av 1,363 prisbasbelopp och 6,50
procent av arbetsinkomsterna mellan
2,72 och 7,00 prisbasbelopp och å
andra sidan grundavdraget, multipli-
cerad med skattesatsen för kommu-
nal inkomstskatt

överstiger 7,00 prisbasbelopp

skillnaden mellan 1,642 prisbasbe-
lopp och grundavdraget, multiplice-
rad med skattesatsen för kommunal
inkomstskatt

Arbetsinkomst som beskattas i
Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 100 000 kronor

20 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 100 000 men inte
300 000 kronor

summan av 15

000 kronor och

5 procent av arbetsinkomsterna

överstiger 300 000 kronor

30 000 kronor