SFS 2008:1328 Förordning med instruktion för Nämnden mot diskriminering

081328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Nämnden mot diskriminering;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Nämnden mot diskriminering är en förvaltningsmyndighet som prövar

framställningar om vitesförelägganden enligt 4 kap. 5 § diskrimineringsla-
gen (2008:567) och överklaganden av beslut om vitesförelägganden enligt
4 kap. 4 § samma lag.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

3 §

Nämnden ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och elva

andra ledamöter. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.

Organisation

4 §

Hos Nämnden mot diskriminering finns en sekreterare.

5 §

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt

nämnden i den omfattning som myndigheterna kommer överens om.

�rendenas handläggning

6 §

Dagbok ska föras över ärendena och de handlingar som kommer in i

dessa. Nämnden får meddela närmare föreskrifter om detta i arbetsord-
ningen.

7 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tilläm-

pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Ordföranden säger dock sin mening först.

Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att förhandling

ska hållas, gäller den meningen som nämndens beslut.

SFS 2008:1328

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1328

8 §

I kallelser till förhandlingar i ärenden om vitesförelägganden ska den

som framställningen riktas mot upplysas om att ärendet kan avgöras även
om han eller hon uteblir.

9 §

Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, ska förhandlingen

återupptas så snart som möjligt. En ny förhandling behöver inte hållas på
grund av ett sådant uppehåll.

10 §

Beslut som innebär att ärenden enligt 1 § avgörs på annat sätt än ge-

nom avskrivning ska sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden.

11 §

Förelägganden enligt 4 kap. 8 § diskrimineringslagen (2008:567)

samt kallelser till förhandlingar ska delges. Detsamma gäller andra hand-
lingar som en arbetsgivare eller någon annan ska få del av.

12 §

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12

§ delgivningslagen

(1970:428) bara om det finns skäl att anta att den som föreläggandet riktas
mot har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

13 §

En kopia av ett sådant beslut som avses i 10 § ska sändas till Diskri-

mineringsombudsmannen i vanligt brev samma dag som beslutet meddelas.

14 §

Nämnden får besluta om ersättning av allmänna medel åt den som ef-

ter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende eller på kallelse har
inställt sig för att höras inför nämnden. Sådan ersättning får dock inte bevil-
jas den som är part i ärendet.

15 §

Nämnden får bevilja den som en framställning riktas mot och som har

inställt sig till en förhandling ersättning av allmänna medel för kostnader för
resa och uppehälle, om nämnden finner att sådan ersättning skäligen bör
lämnas.

16 §

I fråga om ersättning enligt 14 eller 15 § tillämpas förordningen

(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och kungörel-
sen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid
domstol, m.m.

Uppdrag

17 §

Ledamöter i Nämnden mot diskriminering får inte vara underåriga el-

ler i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

18 §

Ordföranden, vice ordföranden och ytterligare två ledamöter i nämn-

den utses bland personer som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagar-
intressen eller organisation som representerar en viss diskrimineringsgrund.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurist och ha erfarenhet av

tjänstgöring som domare.

Någon av de ledamöter som avses i första stycket ska ha särskild kunskap

om utbildningsområdet.

background image

3

SFS 2008:1328

19 §

Av de övriga ledamöterna i nämnden utses

� en efter förslag av Arbetsgivarverket,
� en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
� en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
� en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
� en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation,
� en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen,
� en bland personer som kan anses företräda etniska eller religiösa minori-

teter i Sverige,

� en efter förslag av Handikappförbundens samarbetsorgan, och
� en efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och

transpersoners rättigheter.

20 §

Vad som föreskrivs i 17�19 §§ om ordföranden, vice ordföranden och

övriga ledamöter i nämnden gäller även deras ersättare.

21 §

I ärenden som avser ett vitesföreläggande mot en arbetsgivare, ska

lika många ledamöter för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan
delta.

I ärenden som avser ett vitesföreläggande mot en utbildningsanordnare

ska den ledamot delta som har särskild kunskap om utbildningsområdet.

22 §

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att mot-

verka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning ska den ledamot delta som utsetts bland personer som kan
anses företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka

diskriminering på grund av funktionshinder ska den ledamot delta som ut-
setts efter förslag av Handikappförbundens samarbetsorgan.

I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka

diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identi-
tet eller uttryck ska den ledamot delta som utsetts efter förslag av Riksför-
bundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

23 §

Nämnden får i sin arbetsordning meddela närmare föreskrifter om

grunderna för ledamöternas tjänstgöring och nämndens sammansättning.

I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av ordföran-

den.

�&rlig redogörelse

24 §

Nämnden mot diskriminering ska senast den 22 februari varje år

lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret.

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte

tillämpas på nämnden.

background image

4

SFS 2008:1328

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Undantag från myndighetsförordningen

25 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Nämnden mot diskriminering:

� 5 § om delegering,
� 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
� 16 § om beslutförhet vid brådskande ärenden,
� 27 § om rätt att företräda staten vid domstol,
� 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

� 29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen

(2007:1032) med instruktion för Nämnden mot diskriminering och förord-
ningen (2007:1033) med instruktion för Jämställdhetsnämnden ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)