SFS 2008:1329 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

081329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:951) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:951) med instruk-

tion för Post- och telestyrelsen

dels

att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande ly-

delse.

1 §

Post- och telestyrelsen är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar

inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

Myndigheten ska verka för att målen inom politiken för informationssam-

hället uppnås. Myndigheten ska, inom ramen för sina uppgifter enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation, verka för att de mål som anges i
lagen uppnås.

Myndigheten ska beskriva och analysera utveckling och resultat inom sitt

ansvarsområde och rapportera detta till regeringen. Myndigheten ska särskilt
uppmärksamma och analysera eventuella problem inom området och, när
det är påkallat, vidta eller lämna förslag till lämpliga åtgärder.

1 a §

Post- och telestyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som

myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag.

4 §

Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikatio-

ner, inbegripet att tillse att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga,
och att främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikations-
tjänster,

2. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra använd-

ningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

3. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effek-

tivt sätt,

4. främja en effektiv konkurrens,
5. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
6. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
7. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunika-

tion och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,

SFS 2008:1329

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1329

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

8. verka för att en effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög över-

föringskapacitet finns tillgänglig i alla delar av landet,

9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera

marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation,

10. på begäran överlämna information till Europeiska gemenskapernas

kommission om utförda kontroller på slutkundsmarknaden och, vid behov,
om de system för kostnadskalkyler som används av de berörda företagen,

11. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

12. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning

för radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse
om rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrum-
användningen,

13. utöva tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrust-

ning samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:124) om radio-
och teleterminalutrustning,

14. utöva tillsyn enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska

signaturer samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2000:833) om
kvalificerade elektroniska signaturer,

15. utöva tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för

Sverige på Internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25)
om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, och

16. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken

för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka
för ökad krishanteringsförmåga.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)