SFS 2008:1330 Förordning om vissa avgifter på naturgasområdet

081330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa avgifter på naturgasområdet;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finan-

siera den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker
enligt naturgaslagen (2005:403) (tillsynsavgift) samt den del av verksamhe-
ten vid Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och Statens energi-
myndighet (Energimyndigheten) som sker enligt 8 a kap. nämnda lag (för-
sörjningstrygghetsavgift).

2 §

Avgifter enligt denna förordning ska betalas av en innehavare av en

naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte be-

tala sådan avgift.

Beräkning av avgifter

3 §

Avgiften för innehavarna av överföringsledningar ska beräknas på den

sammanlagda mängd naturgas som innehavarna överför till distributionsled-
ningar. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten
mellan överföringsledningen och distributionsledningen.

4 §

Avgiften för en innehavare av en distributionsledning ska beräknas på

den mängd naturgas som innehavaren får överförd till sin ledning från en an-
nan naturgasledning. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i anslut-
ningspunkten mellan den andra ledningen och distributionsledningen.

5 §

Avgiften för en innehavare av en lagringsanläggning eller förgasnings-

anläggning ska beräknas på den mängd naturgas som innehavaren överför
till överföringsledningar. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i an-
slutningspunkten mellan lagringsanläggningen eller förgasningsanlägg-
ningen och ledningen.

Tillsynsavgift

6 §

Tillsynsavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen.

SFS 2008:1330

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1330

Energimarknadsinspektionen ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige

om storleken av den tillsynsavgift som ska betalas vid varje betalningstill-
fälle.

7 §

För en innehavare av överföringsledningar uppgår tillsynsavgiften per

kalenderår till 0,1 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Detta gäller
dock endast om två innehavare överför naturgas till samma anslutnings-
punkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,2 öre.

För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår

avgiften per kalenderår till 0,2 öre per normalkubikmeter överförd naturgas.

Försörjningstrygghetsavgift

8 §

Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Svenska kraftnät. De in-

betalade avgifterna ska av Svenska kraftnät överföras till Energimyndighe-
ten.

Svenska kraftnät ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken

av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalningstill-
fälle.

9 §

För en innehavare av överföringsledningar uppgår försörjningstrygg-

hetsavgiften per kalenderår till 0,025 öre per normalkubikmeter överförd na-
turgas. Detta gäller dock endast om två innehavare överför naturgas till
samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,05 öre.

För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår

avgiften per kalenderår till 0,05 öre per normalkubikmeter överförd natur-
gas.

Rapportering

10 §

Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en må-

nad efter utgången av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen rappor-
tera den mängd naturgas som överförts i anslutningspunkten.

Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas

enligt första stycket till Svenska kraftnät.

Betalning

11 §

Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska efter debite-

ring betala avgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje
kvartal.

Bemyndigande

12 §

Energimarknadsinspektionen får efter samråd med Svenska kraftnät

meddela föreskrifter om hur överföring av naturgas ska rapporteras.

background image

3

SFS 2008:1330

�verklagande

13 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009, då förordningen

(2000:672) om naturgasavgift ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter

hänförliga till tiden före ikraftträdandet.

3. Vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 10 § första stycket

ska den avgiftsskyldige när det gäller första kvartalet 2009 lämna särskild
uppgift om den mängd naturgas som överförts under januari månad.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008