SFS 2008:1331 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

081331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1119) med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (2007:1119) med in-

struktion för Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

3 §

Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhets-

bedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-

delse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunika-

tion, främst på stamnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9. svara för uppgifter som följer av att verket är kontoförande myndighet

enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,

10. handlägga frågor om ursprungsgarantier enligt lagen (2006:329) om

ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el,

11. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och lö-

pande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,

12. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut för-

nybar elproduktion underlättas,

13. årligen till regeringen redovisa sitt arbete som systemansvarig myn-

dighet för naturgas, särskilt uppgifter om förhållanden av betydelse för ut-
värdering av gasmarknadsreformen,

14. samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspek-

tionens uppdrag att utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för
naturgas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den
26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 98/30/EG

1

,

1

EUT L 176, 15.7.2003, s. 57 (Celex 32003L0055).

SFS 2008:1331

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1331

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

15. samråda med Statens energimyndighet vid utförande av myndighetens

uppdrag om årlig rapportering enligt Rådets direktiv 2004/67/EG av den
26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning

2

,

16. årligen senast den 10 januari, den 10 april, den 10 juli samt den 10 ok-

tober redovisa statistiska uppgifter om elimport från tredje land för före-
gående kvartal enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av
den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och
om upphävande av direktiv 96/92/EG

3

, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/3/EG

4

och

17. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

5 §

Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet

1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och medverka i ut-

vecklingen i landet,

2. verka för att möjligheterna att minska skador till följd av höga flöden

utvecklas och tas till vara,

3. regelbundet rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov

föreslå åtgärder,

4. uppmärksamma behovet av forskning,
5. svara för tillsynsvägledning enligt förordningen (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken, och

6. vid behov samråda med berörda myndigheter och organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

2

EUT L 127, 29.4.2004, s. 92 (Celex 32004L0067).

3

EUT L 176, 15.7.2003, s. 37 (Celex 32003L0054).

4

EUT L 17, 22.1.2008, s. 6 (Celex 32008L0003).