SFS 2008:1332 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

081332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

dels

att 1 kap. 2 §, 4 kap. 1, 4 och 6–9 §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 7 a, 7 c, 8, 12

och 14 §§, 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § samt rubriken närmast före 6 kap. 7 a §
ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 7 a–7 c §§, av

följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag används följande beteckningar med den betydelse som här

anges:

1. förnybar energikälla: vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk en-

ergi, biobränslen och vattenkraft,

2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förny-

bar el har producerats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och i
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd produk-

tionsanläggning för förnybar el,

4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av

honom själv eller av någon annan,

5. elintensiv industri: ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som

utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverk-

ning i en process i vilken det använts i genomsnitt minst 190 megawattim-
mar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva indu-
strins produktion, eller

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process i vilken

det används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar
el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins
produktion, eller

c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk

kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

1

Prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42.

2

Senaste lydelse 2006:1016.

SFS 2008:1332

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1332

6. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins samman-

lagda omsättning och sammanlagda inköp, så som dessa begrepp är att förstå
enligt 1 kap. 8 § lagen om skatt på energi.

4 kap.

1 §

3

Kvotpliktiga är

1. elleverantörer som levererar el till elanvändare,
2. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva produce-

rat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och

3. elintensiva industrier som registrerats.

4 §

4

Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte följande el.

1. El som matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets

funktion (förlustel).

2. El som en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i

enlighet med ett avtal om intrångsersättning. Detta gäller dock bara om leve-
ransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft).

3. El som har använts i den industriella tillverkningsprocessen om den el-

intensiva industrin har registrerats enligt 1 kap. 2 § 5 a eller b, eller el som
har använts i sådan omfattning som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen
(1994:1776) om skatt på energi om den elintensiva industrin har registrerats
enligt 1 kap. 2 § 5 c.

Om kvotplikten för en registrerad elintensiv industri endast omfattar så-

dan el som inte ska beaktas enligt första stycket och övrig el som inte över-
stiger 60 megawattimmar per år för det eller de år som ligger till grund för
registreringen beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvotplik-
ten.

4. El som en elanvändare själv har producerat och använt, om produk-

tionsanläggningens generator har en märkeffekt om högst 50 kilowatt.

5. El som har använts i produktionen av el (hjälpkraft).

6 §

5

Kvotplikten inträder

1. när en elleverantör som avses i 1 § 1 börjar leverera elen,
2. när en elanvändare som avses i 1 § 2 börjar använda elen, och
3. när en elintensiv industri har registrerats.

7 §

6

Den som är kvotpliktig enligt 1 § 1 eller 2 ska skriftligen anmäla sig

hos tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att kvotplikten inträdde.

När anmälan gjorts ska den som anmälan avser registreras hos tillsyns-

myndigheten.

7 a §

Efter skriftlig ansökan ska tillsynsmyndigheten pröva om kraven för

att vara en elintensiv industri enligt 1 kap. 2 § 5 uppfylls.

3

Senaste lydelse 2006:1016.

4

Senaste lydelse 2006:1016.

5

Senaste lydelse 2006:1016.

6

Senaste lydelse 2006:1016.

background image

3

SFS 2008:1332

Om tillsynsmyndigheten finner att sökanden är en elintensiv industri en-

ligt vad som anges i 1 kap. 2 § 5 ska myndigheten fatta beslut om registre-
ring.

Ett sådant beslut om registrering innebär att kvotplikt inträder och att så-

dan el som avses i 4 § 3 inte ska beaktas när kvotplikten beräknas.

När en registreringsperiod har löpt ut ska tillsynsmyndigheten pröva och

besluta i frågan om fortsatt registrering.

7 b §

Ett beslut om registrering som elintensiv industri gäller för en period

om tre år från tidpunkten för beslutet. Om en elintensiv industri registreras
enligt 1 kap. 2 § 5 b gäller dock ett beslut om registrering endast för ett år.

7 c §

I samband med att frågan om registrering som elintensiv industri prö-

vas ska tillsynsmyndigheten pröva frågan om befrielse från deklarations-
skyldigheten enligt 9 § andra stycket.

Ett beslut om befrielse från deklarationsskyldigheten gäller för samma pe-

riod som ett beslut om registrering som elintensiv industri. Tillsynsmyndig-
hetens ställningstagande i fråga om befrielse från deklarationsskyldigheten
ska framgå av beslutet om registrering som elintensiv industri.

8 §

7

Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att nå-

gon är kvotpliktig enligt 1 § 1 eller 2 utan att ha anmält sig för registrering
enligt 7 §, ska myndigheten registrera denne.

Innan en sådan registrering sker, ska den som berörs av åtgärden få till-

fälle att yttra sig.

9 §

8

Den som är kvotpliktig ska senast den 1 mars varje år ge in en dekla-

ration till tillsynsmyndigheten med uppgifter om

1. den sålda eller använda el som ska ligga till grund för beräkningen av

kvotplikten enligt 4 kap. 3 §,

2. det antal elcertifikat som enligt 10 § ska annulleras och, i förekom-

mande fall,

3. sådan elanvändning som avses i 4 § 1–3 eller 5, eller
4. sådan elproduktion som avses i 5 §.
En registrerad elintensiv industri är inte deklarationsskyldig enligt första

stycket, om kvotplikten endast omfattar sådan el som enligt 4 § 3 inte ska
beaktas vid beräkning av kvotplikten.

5 kap.

3 §

9

Om den kvotpliktige i sin deklaration eller i en ansökan om registre-

ring har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter av betydelse för kvot-
pliktens omfattning, får tillsynsmyndigheten efter den 1 september besluta
om eller ändra ett beslut om kvotpliktsavgift. Ett sådant beslut får dock inte
meddelas efter utgången av det femte året efter det kalenderår då beslut
skulle ha fattats enligt 2 §.

7

Senaste lydelse 2006:1016.

8

Senaste lydelse 2006:1016.

9

Senaste lydelse 2006:1016.

3

SFS 2008:1306–1355

background image

4

SFS 2008:1332

6 kap.

Kvotpliktens upphörande och avregistrering av kvotpliktiga

7 a §

10

Kvotplikten upphör

1. när en kvotpliktig elleverantör inte längre levererar el till elanvändare,
2. när en kvotpliktig elanvändare inte längre använder el som avses i

4 kap. 1 § 2, eller

3. när en elintensiv industri har avregistrerats.
Den som inte längre är kvotpliktig enligt 4 kap. 1 § 1 eller 2 ska inom två

veckor från det att kvotplikten upphörde skriftligen anmäla det till tillsyns-
myndigheten. När anmälan gjorts ska den som anmälan avser avregistreras
hos tillsynsmyndigheten.

En registrerad elintensiv industri ska avregistreras
a) när en registreringsperiod har löpt ut och kraven för att registreras för

en ny period inte uppfylls,

b) om den elintensiva industrin begär det, eller
c) om registreringen baserats på oriktiga eller vilseledande uppgifter.

7 c §

11

När kvotplikten har upphört ska den som var kvotpliktig och dekla-

rationsskyldig enligt 4 kap. 9 § första stycket senast den 1 mars året efter det
beräkningsår då kvotplikten upphörde ge in en slutlig deklaration. Deklara-
tionen ska innehålla de uppgifter som anges i 4 kap. 9 § första stycket.

Kontoföringsmyndigheten ska den 1 april samma år annullera det antal el-

certifikat som kontohavaren angett i sin slutliga deklaration. Elcertifikat som
anges i 4 kap. 10 § får dock inte annulleras.

8 §

12

Den som är eller har varit kvotpliktig ska genom räkenskaper, an-

teckningar eller på annat sätt se till att det finns underlag för att fullgöra de-
klarationsskyldigheten eller, om deklarationsskyldighet inte föreligger, un-
derlag för att styrka elintensitet och undantag från deklarationsskyldighet.
Sådant underlag ska bevaras i sju år efter utgången av året efter beräknings-
året för kvotplikt.

12 §

13

Om en deklaration enligt 7 c § första stycket eller 4 kap. 9 § första

stycket inte lämnas i rätt tid, ska den deklarationsskyldige betala en förse-
ningsavgift med 1 000 kronor till staten. Tillsynsmyndigheten ska pröva frå-
gor om sådana avgifter.

En förseningsavgift ska efterges, om underlåtenheten att lämna deklara-

tion i rätt tid framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som den
deklarationsskyldige inte har kunnat råda över. Avgiften ska också efterges
om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

14 §

14

Ansökningar, anmälningar och deklarationer med därtill hörande

handlingar får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.

10

Senaste lydelse 2006:1016.

11

Senaste lydelse 2006:1016.

12

Senaste lydelse 2006:1016.

13

Senaste lydelse 2006:1016.

14

Senaste lydelse 2006:1016.

background image

5

SFS 2008:1332

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om sådan överföring.

7 kap.

1 §

15

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-

gen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första

stycket eller, såvitt gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § första stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 6 kap. 7 c §

första stycket lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld,
använd eller producerad el.

Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till

fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

8 kap.

1 §

16

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol:

1. godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 5 §,
2. ny eller förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 9 eller 10 §,
3. registrering och befrielse från deklarationsskyldighet enligt 4 kap. 7 a

och 7 c §§ och registrering enligt 4 kap. 8 §,

4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,
5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 §,
8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
9. avregistrering enligt 6 kap. 7 a § tredje stycket och 6 kap. 7 b §,
10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och
13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Om en ansökan enligt 4 kap. 7 a § kommer in till tillsynsmyndigheten

senast den 31 januari 2009 och den som ansökt om registrering uppfyller
kraven för att vara registrerad som elintensiv industri, ska tillsynsmyndighe-
tens beslut om registrering gälla från och med den 1 januari 2009.

3. Om ett företag som varit registrerat som kvotpliktigt enligt 1 kap. 2 § 5

i dess lydelse före den 1 januari 2009 inte inkommer med en ansökan enligt
4 kap. 7 a § senast den 31 januari 2009, ska tillsynsmyndigheten avregistrera
företaget i enlighet med vad som anges i 6 kap. 7 b §. Ett sådant beslut om
avregistrering gäller omedelbart. Ett företag som avregistrerats med stöd av
vad som anges i denna övergångsbestämmelse är inte kvotpliktigt för tid
från och med den 1 januari 2009.

15

Senaste lydelse 2006:1016.

16

Senaste lydelse 2006:1016.

background image

6

SFS 2008:1332

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)