SFS 2008:1333 Lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

081333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1945:119) om
stängselskyldighet för järnväg m.m.;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1945:119) om

stängselskyldighet för järnväg m.m.

2

dels

att 14 § ska upphöra att gälla,

dels

att 13 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 §, av följande lydelse.

13 §

3

Frågor som avses i 11 § tredje stycket eller 12 § prövas av den myn-

dighet som regeringen bestämmer (

prövningsmyndigheten

), om kommunen

och järnvägens innehavare inte kan enas.

15 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för prövning av tvister enligt 13 §.

16 §

Beslut enligt denna lag av den prövningsmyndighet som avses i 13 §

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. �ldre bestämmelser tillämpas i fråga om ett ärende som handläggs av

Stängselnämnden vid ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:43, bet. 2008/09:TU6, rskr. 2008/09:77.

2

Senaste lydelse av 14 § 1988:207.

3

Senaste lydelse 1975:1010.

4

Senaste lydelse 1975:1010.

SFS 2008:1333

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008