SFS 2008:1335 Förordning om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur

081335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till
samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad
eller ombyggnad av annan infrastruktur;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:81) om stöd till sam-

tidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan
infrastruktur ska ha följande lydelse.

6 §

I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projekte-

ring, material, arbete, maskinhyra, dokumentering och liknande kostnader
som är nödvändiga för att samtidigt anlägga kanalisationen. Kostnader för
att utnyttja mark får dock inte ingå i det stödberättigande underlaget.

Stöd får lämnas med högst femtio procent av det stödberättigande under-

laget.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas till projekt som ska vara

färdigställda och redovisade före utgången av år 2009.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1335

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008