SFS 2008:1336 Förordning om ändring i förordningen (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket

081336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1156) med
instruktion för Luftfartsverket;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1156) med instruk-

tion för Luftfartsverket

dels

att 4 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 4 § ska utgå,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 18 §§,

samt närmast före 18 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 a §

Luftfartsverket ska särskilt verka för

1. att flygtransportsystemet är tillgängligt för människor med funktions-

hinder,

2. hög punktlighet i den kommersiella luftfarten,
3. ökat resande med kollektivtrafik till och från flygplatserna,
4. minskad klimat- och miljöpåverkan i fråga om utsläpp till luft och

vatten, buller från flygtrafik samt kemikalieanvändning,

5. att regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffek-

tiva och enkla för medborgare och företag.

Kompensation för ingående mervärdesskatt

18 §

För verksamhet som utgör myndighetsutövning ska Luftfartsverket få

kompensation för ingående mervärdesskatt på det sätt som gäller enligt för-
ordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående
mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1336

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008