SFS 2008:1337 Förordning om ändring i förordningen (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys

081337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:958) med
instruktion för Statens institut för
kommunikationsanalys;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:958) med instruk-

tion för Statens institut för kommunikationsanalys

dels

att 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 8 § ska lyda ⬝Undantag från vissa förord-

ningar⬝,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 9 §§, av

följande lydelse.

2 §

Institutet ska

1. utveckla metoder för prognoser, planering, konsekvensbedömningar

och samhällsekonomiska analyser inom transportområdet,

2. samordna riksomfattande undersökningar av transporter och övriga

kommunikationer,

3. göra regelbundna beskrivningar av nuläge och prognoser över utveck-

ling av transporter och övriga kommunikationer,

4. samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet,
5. ansvara för samordningen av Vägverkets, Banverkets, Sjöfartsverkets

och Transportstyrelsens långsiktiga infrastrukturplanering,

6. följa och analysera den internationella utvecklingen inom transportom-

rådet, och

7. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

2 a §

Institutet ska årligen till regeringen redovisa

1. en uppföljning av de transportpolitiska målen i en rapport upprättad i

samverkan med Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrel-
sen senast första veckan i maj, och

2. beräkningar av trafikens externa effekter i relation till skatte- och av-

giftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn.

9 §

Begränsningen i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska

inte tillämpas på institutet när det gäller offentlig inköps- och resurssamord-
ning.

SFS 2008:1337

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1337

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)