SFS 2008:1338 Förordning med instruktion för Rikstrafiken

081338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Rikstrafiken;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Rikstrafiken ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås med

fokus på en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva per-
sontrafiken.

Rikstrafiken ska verka för utveckling och samordning av den interregio-

nala kollektiva persontrafiken.

Rikstrafiken ska följa kollektivtrafikens utveckling och särskilt kartlägga

brister i den interregionala kollektiva persontrafiken.

2 §

Rikstrafiken ska ingå och ansvara för statens avtal om

1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik, inklu-

sive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förut-
sättningar för kommersiell drift, samt

2. linjesjöfart till Gotland.
Rikstrafiken får svara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad in-

ternationell kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmän-
nens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

I de avtal Rikstrafiken svarar för ska Rikstrafiken väga in behovet av

funktionella arbetsmarknadsregioner.

3 §

Rikstrafiken får

1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om villkoren för denna

trafik, om att förändra utbudet av trafik, samt besluta om att lägga ned trafik
som bedrivs under avtal, under förutsättning att regeringen inte beslutat nå-
got annat,

2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under tra-

fikhuvudmännens ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kol-
lektiva persontrafiken, och under förutsättning att sådana insatser inte ersät-
ter det ansvar trafikhuvudmännen har enligt lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik,

3. besluta om sådan upphandling som anges i 4 kap. 5 § järnvägsförord-

ningen (2004:526).

4 §

Rikstrafiken ska

1. genom överläggningar med övriga berörda parter främja frivilliga sam-

verkanslösningar,

SFS 2008:1338

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1338

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. verka för att information, tidtabeller och biljettsystem för kollektiv per-

sontrafik samordnas,

3. verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel samord-

nas mellan samtliga trafikslag,

4. se till att de rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffek-

tiva och enkla för företagen.

Ledning

5 §

Rikstrafiken leds av en styrelse.

6 §

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Anställningar

7 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom förordningen

upphävs förordningen (2007:1026) med instruktion för Rikstrafiken.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)