SFS 2008:1339 Förordning om ändring i förordningen (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

081339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1029) med
instruktion för Statens järnvägar;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1029) med instruktion

för Statens järnvägar ska ha följande lydelse.

1 §

Statens järnvägar är ett affärsverk som ska

1. förvalta egendom och avveckla verksamhet som före utgången av år

2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte överförts till bolag
eller annan myndighet,

2. förvalta ingångna leasingåtaganden med inriktningen att avveckla

dessa, men får ingå nya åtaganden om det är nödvändigt för förvaltningen av
existerande leasingåtaganden,

3. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till järnvägsföretag med vilka sta-

ten ingår trafikeringsavtal, samt, efter samråd med Rikstrafiken, även till an-
dra järnvägsföretag.

Statens järnvägar ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Närings-

departementet) om viktigare förändringar i ingångna leasingåtaganden och
senast den 1 mars varje år lämna en detaljerad redogörelse för hanteringen
och omfattningen av ingångna leasingåtaganden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1339

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008