SFS 2008:1340 Förordning om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

081340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:964) med
instruktion för Statens väg- och
transportforskningsinstitut;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:964) med instruktion

för Statens väg- och transportforskningsinstitut ska ha följande lydelse.

1 §

Statens väg- och transportforskningsinstitut har till huvuduppgift att

bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och trans-
porter. Institutet ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås och för
att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras.

I institutets uppgifter ingår att
1. bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning,
2. tillhandahålla tvärvetenskapliga forskningsmiljöer,
3. samverka med universitet och högskolor som bedriver näraliggande

forskning och utbildning.

Institutet får medverka i internationellt samarbete på områden som hör till

dess uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1340

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008