SFS 2008:1341 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

081341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524);

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om presstödsförordningen (1990:524)

2

dels

att 2 kap. 6, 6 a och 9 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1–5, 10 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 2 kap. 7 § ska lyda ”Begränsat driftsstöd”.

1 kap.

6 §

3

I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven bety-

delse.

1

Jfr prop. 2005/06:201, bet. 2005/06:KU40, rskr. 2005/06:367, prop. 2006/07:1,

utg.omr. 1, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48.

2

Förordningen omtryckt 1996:1607.

Senaste lydelse av
2 kap. 6 § 2001:611
2 kap. 6 a § 2001:611.

3

Ändringen innebär bl.a. att ordet ”riksspridning” tagits bort ur förteckningen.

Uttryck

Betydelse

Dagstidning

En allmän nyhetstidning eller publikation
av dagspresskaraktär med reguljär nyhets-
förmedling eller allmänpolitisk opinions-
bildning. Den ska normalt komma ut med
minst ett nummer per vecka och ha ett inne-
håll som i huvudsak är skrivet på svenska
samt i huvudsak distribueras inom landet.
Den ska vidare komma ut under ett eget
namn och dess egna redaktionella innehåll
ska utgöra minst 55 % av dess totala redak-
tionella innehåll. Med dagstidning avses
inte en tidning som normalt kommer ut med
ett eller två nummer per vecka och vars re-
daktionella innehåll till övervägande del är
inriktat på avgränsade intresseområden
eller delar av samhället, exempelvis nä-
ringsliv och affärsverksamhet, konsument-
politik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller
frågor med anknytning till kyrkoliv och re-
ligion.

SFS 2008:1341

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1341

Högfrekvent

dagstidning

En dagstidning som normalt utkommer
med sex eller sju nummer per vecka.

Medelfrekvent

dagstidning

En dagstidning som normalt utkommer
med tre till fem nummer per vecka.

Lågfrekvent

dagstidning

En dagstidning som normalt utkommer
med ett eller två nummer per vecka.

Utgivningsort

Den kommun där tidningens huvudredak-
tion är belägen.

Storstadstidning

En dagstidning som har Stockholm, Göte-
borg eller Malmö som utgivningsort och
som under det senaste kalenderåret före det
år som stödet avser hade ett redaktionellt
innehåll som omfattade minst 30 000 spalt-
meter.

Blockregion

Geografiskt område som framgår av bila-
gan till förordningen.

Upplaga

En tidnings medelnettoupplaga.

Totalupplaga

En tidnings totala distribuerade upplaga
med avdrag för lösnummerreturer och fasta
arbetsexemplar.

Veckovolym

Tidningens upplaga multiplicerad med det
antal nummer som normalt ges ut per
vecka.

Annonsandel

Andelen betalt utrymme av hela tidnings-
utrymmet under ett kalenderår.

Andel egna annonser

Andelen utrymme av hela tidningsutrym-
met under ett år som används för direkt
marknadsföring av den egna tidningsutgi-
vande verksamheten.

Redaktionellt innehåll

Hela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter,
under ett kalenderår med undantag av an-
nonsandelen och andelen egna annonser.

Täckningsgrad

En tidnings genomsnittliga procentuella
spridning bland hushållen på utgivnings-
orten under de tre senaste kalenderåren.
Presstödsnämnden får bestämma att en tid-
nings täckningsgrad ska beräknas för en del
av utgivningsorten eller för ett annat om-
råde än utgivningsorten, om det med hän-
syn till verksamhetens inriktning är
uppenbart att utgivningsorten inte är tid-
ningens egentliga spridningsområde. Upp-
står ett decimaltal när täckningsgraden
beräknas, ska detta avrundas till närmaste
hela tal.

background image

3

SFS 2008:1341

7 §

Om det är uppenbart att flera publikationer är att anse som en och

samma publikation, trots att de uppfyller kravet på minst 55 % eget redaktio-
nellt innehåll och kommer ut under olika namn, ska Presstödsnämnden vid
tillämpningen av denna förordning betrakta publikationen som en.

2 kap.

1 §

4

En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt drifts-

stöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.
2. Dess totalupplaga ska i huvudsak vara abonnerad.
3.Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i all-

mänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

4. Dess täckningsgrad får inte överstiga 30 %.
Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridnings-

område är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidning-
ens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, kan tidningen uteslutas från
stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle läm-
nas.

2 §

5

För en högfrekvent storstadstidning beräknas det årliga allmänna

driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar,
multipliceras med 297 000 kr (bidragssats). Det sammanlagda årliga all-
männa driftsstödet får dock inte överstiga 63 908 000 kr för år 2009,
62 408 000 kr för år 2010 och 60 908 000 kr för år 2011 och åren därefter
(maximibelopp).

För övriga högfrekventa tidningar och för medelfrekventa tidningar be-

räknas det allmänna driftsstödet på motsvarande sätt, men för dessa tid-
ningar är bidragssatsen 235 000 kr och maximibeloppet 16 861 000 kr.

Understiger det allmänna driftsstöd som en hög- eller medelfrekvent tid-

ning är berättigad till enligt andra stycket det driftsstöd som en lågfrekvent
dagstidning vid motsvarande upplaga är berättigad till enligt 5 §, ska i stället
stödnivån enligt den paragrafen gälla.

3 §

En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samt-

liga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.
2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av

Presstödsnämnden fastställt lägsta pris.

4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalen-

derår.

5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela

tidningsutrymme under ett kalenderår.

6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.
Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsförings-

syfte, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen

4

Senaste lydelse 1999:1074.

5

Senaste lydelse 2001:611.

background image

4

SFS 2008:1341

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

per kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel
abonnenter, inte räknas med.

4 §

6

För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt all-

mänt driftsstöd med

– 5 260 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,
– 4 701 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,
– 4 141 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,
– 3 582 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,
– 2 910 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,
– 2 239 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar,

eller

– 1 679 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.

5 §

7

För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt all-

mänt driftsstöd med

– 6 313 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,
– 5 641 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar,
– 4 969 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar,
– 4 298 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 5 000 exemplar,
– 3 492 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 3 000 exemplar,
– 2 686 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 2 000 exemplar,

eller

– 2 015 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 1 500 exemplar.

10 §

8

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 eller 8 §

lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är
berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kr.

15 §

En dagstidning som inte längre har rätt till fullt driftsstöd på grund av

att den överskrider kravet på högsta hushållstäckning är under det första året
efter det att sådan rätt upphörde berättigad till tre fjärdedelar av det närmast
föregående årets stödbelopp. Under de därpå följande två åren är tidningen,
om den inte åter har rätt till fullt driftsstöd, berättigad till hälften respektive
en fjärdedel av stödbeloppet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

6

Senaste lydelse 2001:611.

7

Senaste lydelse 2001:611.

8

Senaste lydelse 2001:611.