SFS 2008:1342 Förordning om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

081342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:1179) om
statsbidrag till företag som utför funktionstest av
lantbrukssprutor;

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 3 och 7 §§ förordningen (1987:1179) om

statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

1

ska ha

följande lydelse.

1 §

2

Statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång på medel

lämnas till företag som åtar sig att utföra funktionstest av lantbrukssprutor
och fläktsprutor.

Bidrag lämnas med högst 75 procent av den godkända kostnaden och med

de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/
2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse

3

.

Innan stöd beviljas ska företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga

stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under de två föregående
beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Stödet får inte bevil-
jas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre
betydelse som företaget får under treårsperioden överskrider 200 000 euro.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka krav som ska stäl-

las på funktionstest som utförs med sådan testutrustning som avses i första
stycket.

3 §

4

Som villkor för stöd gäller att användaren av testutrustningen har god-

känts av Jordbruksverket.

7 §

5

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om stödbelopp, vill-

kor för stöd, villkor för godkännande enligt 3 § och om verkställigheten av
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2008:27.

2

Senaste lydelse 2008:27.

3

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

4

Senaste lydelse 2008:27.

5

Senaste lydelse 2006:139.

SFS 2008:1342

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1342

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)