SFS 2008:1345 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

081345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 11 a § skattebetalningsla-

gen (1997:483) ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 a §

2

Om en skalbolagsdeklaration som avses i 25 a kap. 11 § eller

49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) har lämnats, får Skatteverket
begära att säkerhet ställs. Vid prövningen av om säkerhet ska begäras ska ti-
digare ställd säkerhet samt ansvar enligt 12 kap. 8 c § beaktas.

Storleken av en sådan säkerhet som avses i första stycket ska i ett särskilt

beslut bestämmas till summan av företagets obetalda inkomstskatt för när-
mast föregående beskattningsår och 26,3 procent av det överskott som har
redovisats i skalbolagsdeklarationen. I fråga om handelsbolag ska säkerhe-
ten bara avse överskottet i skalbolagsdeklarationen. Om en fysisk person har
förvärvat en andel i ett handelsbolag ska storleken av säkerheten dock beslu-
tas till 40 procent av överskottet.

Om flera skalbolagsdeklarationer lämnas in ska kompletterande säkerhet

ställas för den ökning av överskottet som redovisas i förhållande till en tidi-
gare deklaration.

Om Skatteverket inte begär att säkerhet ställs, gäller bestämmelserna i

12 kap. 8 c §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas i fråga om av-

yttringar av andelar i skalbolag som sker efter den 31 december 2008.

2. Om skalbolagsdeklarationen till någon del avser tid före ikraftträdan-

det, ska dock vid beräkningen av säkerhetens storlek enligt 11 kap. 11 a §
andra stycket procenttalet 28 användas i stället för 26,3.

3. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om avyttringar som skett före

ikraftträdandet.

1

Prop. 2008/09:40, bet. 2008/09:SkU19, rskr. 2008/09:114.

2

Senaste lydelse 2002:538.

SFS 2008:1345

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1345

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)