SFS 2008:1346 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

081346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:825) med länssty-

relseinstruktion

dels

att 8 § ska upphöra att gälla,

dels

att 2�7, 44, 45, och 54 §§ samt rubriken närmast före 6 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny rubrik närmast före 5 § av föl-

jande lydelse.

2 §

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet

samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsöver-

gripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhälls-
intressen och statliga myndigheters insatser.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i lä-

net samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för reger-
ingen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.

Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen

eller regeringen har ålagt den.

3 §

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om

1. yrkesmässig trafik, körkort och trafikföreskrifter,
2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,
3. regional tillväxt,
4. infrastrukturplanering,
5. hållbar samhällsplanering och boende,
6. energi och klimat,
7. kulturmiljö,
8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,
9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,
10. lantbruk och landsbygd,
11. fiske,
12. social omvårdnad,
13. jämställdhet, och
14. integration.

SFS 2008:1346

Utkom från trycket
den 19 december 2008

5 SFS 2008:1306�1355

background image

2

SFS 2008:1346

4 §

Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

1. de allmänna valen,
2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av

åtgärder mot djursjukdomar, och

3. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabal-

ken.

Sektorsövergripande uppgifter

5 §

Länsstyrelsen ska

1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,

2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med

kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot
detta,

3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekven-

serna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och del-

aktighet för personer med funktionsnedsättning,

5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet
mot diskriminering,

6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet upp-

nås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. re-
gional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak,

7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag, och
8. verka för att de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen uppnås,

och svara för regionalt mål- och uppföljningsarbete, stödja kommunerna
med underlag för deras miljömålsarbete, verka för att målen får genomslag i
den lokala och regionala samhällsplaneringen samt samordna arbetet på re-
gional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

Länsstyrelserna ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första stycket 8

rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och sam-
råda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Särskilda uppgifter och bestämmelser för vissa länsstyrelser och
län

6 §

Vissa länsstyrelser har särskilda uppgifter.

1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har

uppgifter i fråga om rennäring m.m.

2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

län har uppgifter i fråga om fjällförvaltningen i länen.

3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är för-

valtande och attesterande myndighet för vissa program inom målet europe-
iskt territoriellt samarbete inom EG:s strukturfonder enligt rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Samman-
hållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 och
enligt förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

background image

3

SFS 2008:1346

4. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är an-

svariga för kontroller enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1080/2006 och enligt förordningen (2007:14) om förvalt-
ning av EG:s strukturfonder.

5. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i

fråga om Barentssamarbetet.

6. Länsstyrelsen i Norrbottens län har uppgifter i fråga om valen till Sa-

metinget enligt sametingslagen (1992:1433).

7. Länsstyrelsen i �rebro län prövar frågor om tillstånd att anordna

kampsportsmatch och utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillstånds-
plikt för vissa kampsportsmatcher.

7 §

För vissa län finns särskilda bestämmelser.

1. I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att samverkansorgan kan bildas i länen med vissa uppgifter som annars är
länsstyrelsens.

2. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional an-

svarsfördelning finns bestämmelser om att regionala självstyrelseorgan i
Skåne län och Västra Götalands län under viss tid övertar ansvaret för vissa
uppgifter som annars är länsstyrelsens.

3. I län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan ska läns-

styrelsen samordna genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet
med förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. I övriga län ska
länsstyrelsen medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i en-
lighet med den ovan nämnda förordningen.

4. I lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad

länsförvaltning i Gotlands län finns bestämmelser om att länsstyrelsen under
viss tid fullgör uppgifter som annars är Skogsstyrelsens. Vid Länsstyrelsen i
Gotlands län ska det finnas sakkunniga för skogsfrågor. Innan länsstyrelsen
beslutar om sådana anställningar ska länsstyrelsen samråda med Skogssty-
relsen.

44 §

Vid länsstyrelsen ska det finnas en särskild sakkunnig för frågor om

jämställdhet.

45 §

En länsstyrelse får efter överenskommelse med en annan länsstyrelse

mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens för-
fogande för att, som föredragande eller på något annat sätt, delta i bered-
ningen av ett visst ärende eller en viss ärendegrupp eller avgöra ett ärende
som den senare länsstyrelsens anställda är förhindrade att avgöra på grund
av jäv eller av andra synnerliga skäl.

54 §

Länsstyrelsen ska avseende krisberedskap vara sammanhållande

inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för sam-
ordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

Länsstyrelsen ska särskilt
1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissitua-

tioner,

2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende

planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,

background image

4

SFS 2008:1346

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket

representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet
bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,

4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna använ-

das som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgär-
der,

5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommu-

ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap,

6. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera

vilka beredskapsförberedelser som kommuner och landsting vidtagit och
samtidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedel-
serna, samt

7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet

avseende krisberedskap bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt
försvar uppnås.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)