SFS 2008:1347 Förordning om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

081347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1299) om
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder
och råd m.m.;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning

för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

1

ska ha följande ly-

delse.

4 §

2

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträ-

desdag med följande belopp.

Belopp kronor

Kategori

�vriga ledamöter

Ersättare

A

Regeringen beslutar

Regeringen beslutar

särskilt i varje

särskilt i varje

enskilt fall

enskilt fall

B

2 250

1 000

C

1 500

725

D

975

475

E

450

450

Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet, om
det inte finns särskilda skäl för något annat.

Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndighe-

ten.

Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot

eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till
den myndighet där han är anställd.

Ersättning betalas till en ersättare bara när denne efter särskild kallelse är

närvarande vid ett sammanträde.

1

Förordningen omtryckt 1996:493.

2

Senaste lydelse 2003:41.

SFS 2008:1347

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1347

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmel-

serna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)